Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Nhiệt kỹ thuật

Được đăng lên bởi lethuchung
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3172 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TAO
̣
̣
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM

NHIÊT KỸ THUÂT
̣
̣
PGS.TS Trương
Vĩ nh
KS. Diêp Thanh
̣

Chương IV:
CÁ C QUÁ TRÌ NH NHIÊT ĐÔNG CƠ BAN
̣
̣
̉

1

MUC ĐÍ CH NGHIÊN CỨ U
̣

2

QUÁ TRÌ NH ĐĂNG TÍ CH
̉

3

QUÁ TRÌ NH ĐĂNG Á P
̉

4

QUÁ TRÌ NH ĐĂNG NHIÊT
̉
̣

5

QUÁ TRÌ NH ĐOAN NHIÊT
̣
̣

6

QUÁ TRÌ NH ĐA BIẾN

1

MUC ĐÍ CH NGHIÊN CỨ U
̣

1.1 KHAÙI NIEÄM
Khi heä caân baèng ở moät traïng thaùi
caùc thoâng soá coù giaù trò xaùc ñònh
Khi moâi chaát hoaëc heä trao ñoåi nhieät vaø coâng
vôùi moâi tröôøng ít nhaát moät thoâng soá thay ñoåi
thöïc hieän quaù trình nhieät ñoäng
 Quaù trình nhiệt ñộng laø quaù trình biến đñổi
lieân tục của caùc thoâng số trạng thaùi từ trạng
thaùi caân bằng naøy sang một trạng thaùi caân
bằng khaùc.

1

MUC ĐÍ CH NGHIÊN CỨ U
̣

1.2 MUÏC ÑÍCH
Xaùc

ñònh söï thay ñoåi cuûa p, v, T
Löïa choïn, vaät lieäu, caáu truùc vaø ñoä lôùn cuûa
thieát bò
Xaùc đñònh moái quan heä caùc daïng naêng
löôïng
Cô sôû tính toaùn döïa vaøo 2 phương trình cuûa
ĐL 1

δq= Cv dT + p dv
 δq= Cp dT – v dp


1

1.3

MUC ĐÍ CH NGHIÊN CỨ U
̣

CAÙC BÖÔÙC NGHIEÂN CÖÙU
 B1: ÑN quaù trình vaø laäp PT bieåu dieãn
f(p,v)=0
 B2: Xaùc ñònh quan heä giöõa caùc thoâng soá
traïng thaùi cô baûn.
 B3: Xaùc ñịnh q, lgn, lkt, ∆u, ∆i, ∆s, α=.
 Khí lyù töôûng, moïi tröôøng hôïp noäi
naêng vaø entanpi ñeàu tính theo caùc coâng
thöùc…
B4: Biểu diễn treân ñồ thị p-v vaø T-s

2

QUÁ TRÌ NH ĐĂNG TÍ CH
̉

Ñònh nghóa: Laø quaù trình thay ñoåi traïng thaùi
cuûa chaát khí ôû ñieàu kieän theå tích khoâng ñoåi
 v = const
 p1v1= RT1
p2v2= RT2

AÙp suaát tyû leä thuaän vôùi nhieät ñoä

2
 Bieán




QUÁ TRÌ NH ĐĂNG TÍ CH
̉
thieân noäi naêng vaø löôïng nhieät:

q = ∆ u = Cv(T2 – T1)
Coâng daõn nôû : δ l= 0; l= 0.

(J/kg)

Coâng kyõ thuaät :

lkt = - v(p2 – p1) = - R(T2 – T1) (J/kg)


Biến thieân entropi: Δs = Cv ln = Cv ln



Heä soá bieán hoùa naêng löôïng: α =

Quaù trình ñaúng tích, nhieät löôïng tham gia
chæ laøm thay ñoåi noäi naêng heä.

2

 Đồ thị

QUÁ TRÌ NH ĐĂNG TÍ CH
̉

3

QUÁ TRÌ NH ĐĂNG Á P
̉

Ñònh nghóa: Laø quaù trình thay ñoåi traïng thaùi
cuûa chaát khí ôû ñieàu kieän aùp suaát khoâng ñoåi
 p = const
 p1v1= RT1
p2v2= RT2

Theå tích tyû leä thuaän vôùi nhieät ñoä

3
 Bieán









QUÁ TRÌ NH ĐĂNG Á P
̉

thieân noäi naêng:
∆ u = Cv (T2 – T1)
(J/kg)
Entropy vaø löôïng nhieät:
q = ∆ i = Cp(T2 – T1) = i2 – i1
(J/kg)
Coâng daõn nôû:
l= p(v2 – v1) = R(T2 – T1)
(J/kg)
Coâng kyõ thuaät : l...
BÔ GIA O DUC VA ĐA O TAÓ ̀ ̣̀ ̣ ̣
TR NG ĐH NÔNG LÂM TPHCM̀ƯƠ
NHIÊT KY THUÂṬ̃ ̣
PGS.TS Tr ng ươ
Vi nh̃
KS. Diêp Thanh ̣
Tu ng̀
Bài giảng Nhiệt kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Nhiệt kỹ thuật - Người đăng: lethuchung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng Nhiệt kỹ thuật 9 10 176