Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phân tích bằng công cụ

Được đăng lên bởi phamngocminhedu
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 1273 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỞ ĐẦU
Các phương pháp phân tích bằng công cụ có vai trò đặc biệt quan trọng
trong sự phát triển của các ngành khoa học kỹ thuật và công nghệ. Với sự phát
triển nhanh chóng của kỹ thuật điện tử và tin học, các máy móc thiết bị phân tích
cũng được hiện đại hóa, cho phép xác định nhanh chóng với độ chính xác cao
các mẫu chứa hàm lượng rất nhỏ của các chất phân tích.
Nhóm các phương pháp phân tích quang học dựa trên các tính chất quang
học của chất cần phân tích, có một số phương pháp sau:
1. Phương pháp trắc quang dựa trên phép đo lượng bức xạ điện từ ( bxđt )
do dung dịch phân tích hấp thụ. Ở đây còn kể đến phương pháp hấp đục, dựa
trên phép đo lượng bxđt bị hấp thụ bởi các hạt huyền phù (dung dịch keo);
Phương pháp khuyếch đục, dựa trên phép đo lượng bxđt bị khuyếch tán bởi các
hạt huyền phù.
2. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử AES (Atomic Emision
Spectrometry), dựa trên sự khảo sát phổ phát xạ nguyên tử của nguyên tử chất
phân tích.
3. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS (Atomic Absorption
Spectrometry), dựa trên sự khảo sát phổ hấp thụ nguyên tử của nguyên tử của
chất phân tích.
4. Phương pháp phát quang, dựa trên phép đo cường độ bức xạ do chất
phân tích phát ra, dưới tác dụng của năng lượng bxđt chiếu vào nó.
Ngoài ra, thuộc vào các phương pháp quang học còn có phương pháp
khúc xạ, dựa trên phép đo chiết suất của chất phân tích; Phương pháp phổ hồng
ngoại IR, Phương pháp phổ Rơntgen; Phương pháp phổ Raman…

1

CHƯƠNG 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1.1. Bản chất của bức xạ điện từ và các phương pháp phổ
1.1.1. Bản chất của bức xạ điện từ
Bức xạ điện từ ( bxđt ) bao gồm từ sóng vô tuyến đến các bức xạ Rơntgen
và Gamma đều có bản chất sóng và hạt.
Bản chất sóng của bxđt thể hiện ở hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa, bxđt
là những dao động có hai thành phần là điện trường và từ trường, các sóng này
truyền đi trong không gian với vận tốc của ánh sáng theo hình sin có các cực đại
và cực tiểu; khoảng cách giữa 2 đầu mút của một sóng được gọi là bước sóng,
ký hiệu λ. Cường độ của bxđt tỉ lệ với biên độ của dao động. Những bxđt khác
nhau có độ dài bước sóng khác nhau hay bước sóng là đại lượng đặc trưng cho
bxđt. Ngoài ra bxđt còn được đặc trưng bằng tần số υ, giữa bước sóng và tần số
liên hệ với nhau qua biểu thức:
c=λυ

(1.1)

hay λ = c / υ

(1.2)

trong đó c là tốc độ ánh sáng, c = 3.108 m/s
Trong các phương pháp phổ, người ta còn dùng đại lượng nghịch đảo của
λ ( 1/λ ) gọi là số sóng để đặc trưng cho sóng, đơn vị của số sóng luôn là cm-1
υ = 1/ λ

( 1.3)...
1
MỞĐU
Các phương pháp phân tích bng công c có vai trò đặc bit quan trng
trong s phát trin ca các ngành khoa hc k thut và công ngh. Vi s phát
trin nhanh chóng ca k thut đin t và tin hc, các máy móc thiết b phân tích
cũng được hin đại hóa, cho phép xác định nhanh chóng vi độ chính xác cao
các mu cha hàm lượng rt nh ca các cht phân tích.
Nhóm các phương pháp phân tích quang hc da trên các tính cht quang
hc ca cht cn phân tích, có m
t s phương pháp sau:
1. Phương pháp trc quang da trên phép đo lượng bc xạđin t ( bxđt )
do dung dch phân tích hp th. Ởđây còn kểđến phương pháp hp đục, da
trên phép đo lượng bxđt b hp th bi các ht huyn phù (dung dch keo);
Phương pháp khuyếch đục, da trên phép đo lượng bxđt b khuyếch tán bi các
ht huyn phù.
2. Phương pháp quang ph phát x nguyên t
AES (Atomic Emision
Spectrometry), da trên s kho sát ph phát x nguyên t ca nguyên t cht
phân tích.
3. Phương pháp quang ph hp th nguyên t AAS (Atomic Absorption
Spectrometry), da trên s kho sát ph hp th nguyên t ca nguyên t ca
cht phân tích.
4. Phương pháp phát quang, da trên phép đo cường độ bc x do cht
phân tích phát ra, dưới tác dng ca năng lượng bxđt chiếu vào nó.
Ngoài ra, thuc vào các phương pháp quang hc còn có phương pp
khúc x, d
a trên phép đo chiết sut ca cht phân tích; Phương pháp ph hng
ngoi IR, Phương pháp ph Rơntgen; Phương pháp ph Raman
Bài giảng phân tích bằng công cụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phân tích bằng công cụ - Người đăng: phamngocminhedu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
Bài giảng phân tích bằng công cụ 9 10 979