Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phân tích hóa lý thực phẩm 1

Được đăng lên bởi saumongmi96
Số trang: 151 trang   |   Lượt xem: 1212 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng
Phân Tích Hóa Lý
Thực Phẩm

CBGD : Nguyễn Thanh Nam

1.2. PHÂN LOẠI CÁC PP PT TP- LỰA CHỌN PP :

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH :
- hàm lượng cấu tử phân tích (đa lượng, vi lượng, vết ?)
Cấu tử đa lượng(%X= 0,1- 100%)

 PP PT hóa học

Cấu tử vi lượng (%X = 0,01 – 0,1%)  PP PT công cụ
Cấu tử vết : (%X = 10-7% - 0,01%)  PP PT công cụ
độ nhạy cao
Cấu tử siêu vết (%X < 10-7%)

 PP PT công cụ
độ nhạy rất cao

- Yêu cầu về độ đúng, độ chính xác, độ nhạy của phương
pháp
- Điều kiện trang thiết bị phân tích
- Thời gian, chi phí phân tích

1.3. CÁC GIAI ĐOẠN CỦA MỘT QUY TRÌNH PHÂN TÍCH

Xác định vấn đề
Thu mẫu đại diện

- Chọn PP phân tích
- PP xử lý mẫu
- Kế hoạch PT (Thu mẫu ? Đo mẫu ?)
Theo nguyên tắc thống kê :
“Thành phần của mẫu tiêu biểu
cho toàn bộ đối tượng phân tích”

Xử lý mẫu

Mẫu  dạng thích hợp cho
việc thực hiện quá trình phân tích:
(hòa tan mẫu; loại bỏ cấu tử cản trở;
làm giàu cấu tử phân tích)

Đo mẫu

Áp dụng pp phân tích  số liệu pt

Xử lý số liệu – Tính kết quả
Kết luận

- Xử lý số liệu PT (toán thống kê)
- Tính kết quả và sai số
-Kết luận về vấn đề phân tích

1.4. YÊU CẦU VỀ HÓA CHẤT DÙNG TRONG
HÓA PHÂN TÍCH
Tinh khiết phân tích (PA ; AR) :
99,90 % ≤ X ≤ 99,99 %
Tinh khiết hóa học (CP):
99,990 % ≤ X ≤ 99,999 %
Tinh khiết quang học (đặc biệt) :
99,9990 % ≤ X ≤ 99,9999 %
Chú ý : Không dùng hóa chất kỹ thuật (X ≤ 99 %) !

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH
2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ
TÍCH
2.1.1. Nguyên tắc phương pháp : Đo thể tích dung dịch chuẩn
R cần dùng để phản ứng vừa đủ với một thể tích chính xác của
dung dịch phân tích X :

aX+bRcP+dQ

 Xác định nồng độ cấu tử X trong dung dịch phân tích
2.1.2. Tiến hành : Nhỏ từ từ dung dịch chuẩn R (được chứa
trong burette) vào một thể tích chính xác VX ml của dung dịch
phân tích X (chứa trong bình nón) đến lúc R phản ứng vừa đủ
với X.

2.1.3. Một số thuật ngữ :
Quá trình chuẩn độ (quá trình định phân) : quá trình thêm dần
dung dịch chuẩn R vào dung dịch phân tích X
 Điểm tương đương (ĐTĐ) : thời điểm mà lượng dung dịch
chuẩn R nhỏ vào tương đương với lượng dung dịch X đem chuẩn :
n R = n X  V R N R = Vx N X
 Điểm cuối (ĐC) : thời điểm kết thúc chuẩn độ
 Mức độ định phân (F) : là tỷ số giữa lượng dung dịch X đã được
chuẩn và lượng dung dịch X đem chuẩn
F = 1 : tại ĐTĐ
VR N R
F < 1 : trước ĐTĐ
F
VX N X
F > 1 : sau ĐTĐ

2.1.4. Sai số điểm cuối (SSĐC):
a) Định nghĩa : SSĐC là sai số gây ra do ĐC của quá trình
chuẩn độ không trùng với ĐTĐ.
...
CBGD : Nguyn Thanh Nam
Bài giảng
Phân Tch Hóa
Thc Phm
Bài giảng phân tích hóa lý thực phẩm 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phân tích hóa lý thực phẩm 1 - Người đăng: saumongmi96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
151 Vietnamese
Bài giảng phân tích hóa lý thực phẩm 1 9 10 484