Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Phân tích Protein

Được đăng lên bởi Nhỏ Tuylip
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6399 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 5: Phân tích Protein
Phương pháp Kjeldahl
Nguyên t c
Protein và thành ph n h u cơ khác trong m u th c
ph m b phân h y b ng acid sunfuric v i s có m t
c a xúc tác. T ng nitơ h u cơ chuy n hoá thành
amoni sulfate, đư c trung hoà v i ki m gi i phóng
NH3 và đư c h p th vào acid boric. Anion borat t o
thành đư c chu n đ b ng dung d ch acid chu n ch
th Tashiro. Đi m tương đương nh n đư c khi dung
d ch chuy n t màu xanh sang tím.
Slide 1

1. Vô cơ hóa mẫu

Mẫu sữa
m(g)
Dung
dịch
+ Đưa vào bình Kjeldahl
+ Hỗn hợp xúc tác
CuSO4:K2SO4 = 1:10

+ Đốt trong bình
Kjeldahl 300 -

4500C

Dung
dịch
sôi
hóa
xanh

Dung
dịch
phân
tích

+ H2SO4đặc
Nguội

N (Protein)

H2SO4
t0, xt

(NH4)2SO4

Slide 2

1

Chương 5: Phân tích Protein
S c i ti n phương pháp Kjeldahl:
Nh ng ch t xúc tác kim lo i như: Hg, Cu, Se
làm tăng t c đ ph n ng và giúp quá trình
x y ra hoàn toàn hơn.
Thu ngân đư c xem như là ch t xúc tác t t
nh t.
SeO2 và CuSO4 đư c tr n theo t l 3:1 có hi u
qu t t cho vi c vô cơ hoá.
Cu và TiO2 đư c dùng như h n h p xúc tác cho
vi c vô cơ hoá (phương pháp AOAC) và an
toàn hơn so v i dùng xúc tác Hg.
K2SO4 đư c dùng đ tăng nhi t đ sôi c a acid
H2SO4 đ thúc đ y quá trình vô cơ hoá Slide 3

2. Trung hòa, Chưng cất & chu n đ
Dung dịch

H2BO3- + H+

Phân tích

Dung

Chưng cất
Hệ thống Kjeldahl

dịch
chuẩn
độ

Trung hòa bằng
NaOH 40%

Chuẩn bị bình hấp thụ:

(thêm dư)

H3BO3

Dung
dịch đổi
màu

H3BO3, H2SO4
+dung dịch hấp thụ
+Chỉ thị Tashiro

(NH4)2SO4 + 2NaOH
NH3 + H3BO3

2NH3 + Na2SO4 + 2H2O
H2BO3-

NH4+ +

Slide 4

2

Slide 5

Slide 6

3

H th ng phá
m u Kjeldahl
Slide 7

B c tđ mt
đ ng

Slide 8

4

Micro Kjeldahl

Slide 9

5

...
1
Slide 1
Chương 5: Phân tích Protein
Phương pháp Kjeldahl
Nguyên tc
Protein thành phn hu cơ khác trong mu thc
phm bphân hy bng acid sunfuric vi s mt
ca xúc tác. Tng nitơ hu cơ chuyn hoá thành
amoni sulfate, được trung hoà vi kim giải png
NH
3
được hp thvào acid boric. Anion borat to
thành được chun độ bằng dung dch acid chun chỉ
thị Tashiro. Điểm tương đương nhn được khi dung
dịch chuyn từ màu xanh sang tím.
Slide 2
Mu sa
m(g)
Dung
dch
Dung
dch
i
a
xanh
Dung
dch
phân
tích
+ Đưa vào bình Kjeldahl
+ Hn hp xúc tác
CuSO
4
:K
2
SO
4
= 1:10
+ H
2
SO
4
đặc
+ Đốt trong bình
Kjeldahl 300 - 450
0
C
Ngui
1. Vô cơ a mu
N (Protein)
H
2
SO
4
t
0
, xt
(NH
4
)
2
SO
4
Bài giảng Phân tích Protein - Trang 2
Bài giảng Phân tích Protein - Người đăng: Nhỏ Tuylip
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bài giảng Phân tích Protein 9 10 624