Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phân tích thực phẩm

Được đăng lên bởi mongduy
Số trang: 87 trang   |   Lượt xem: 6312 lần   |   Lượt tải: 8 lần
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC LẤY MẪU VÀ XỬ LÝ MẪU
1.1.Mục đích kiểm nghiệm.

-Việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ rất nhiều mục đích nhưng chủ
yếu là.
+ Đối với công tác kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng thì việc kiểm nghiệm
chất lượng để chấp nhận lô hàng hay từ chối lô hàng không cho phép lô hàng xuất khẩu.
+Trong sản xuất, quản lý chất lượng : Đánh giá chất lượng sản phẩm để nhận biết
mức chất lượng của sản phẩm đạt được so với tiêu chuẩn quy định để điều chỉnh sai sót,
tìm nguyên nhân gây ra, để có biện pháp kịp thời chấn chỉnh để đảm bảo chất lượng sản
phẩm.
+ Kiểm nghiệm nhằm xác định chính xác chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đó phân
loại, xếp hạng sản phẩm đúng yêu cầu từng mặt hàng.
+ Người ta đưa ra nhiều phương pháp để đánh giá các khía cạnh khác nhau về chất
lương sản phẩm. Một số phương pháp thích hợp cho mục đích này mà không thích hợp
cho mục đích kia.
-Tùy theo yêu cầu kiểm tra mà ta chọn phương pháp thích hợp để đạt độ tin cậy
cao nhất, các phương pháp áp dụng thông thường là cảm quan, hoá học, vi sinh vật. Ở
đây tôi đề cập đến hai vấn đề chủ yếu là kiểm nghiệm hoá học.
1.2.Ngyên tắc lấy mẫu và xử lý mẫu trong kiểm nhgiệm.
1.2.1.Một số khái niệm.
- Lô hàng đồng nhất: Là lô hàng bao gồm những sản phẩm cùng tên gọi, cùng loại
về chất lượng, cùng khối lượng đựng trong bao bì cùng loại, được sản xuất cùng một quy
trình, sản xuất trong cùng một đơn vị thời gian (Khách hàng), do cùng một cơ sở sản xuất
và giao nhận cùng một lần.
- Đơn vị chỉ định lấy mẫu: Là đơn vị chứa trong lô hàng đồng nhất mà ta tiến hành
lấy mẫu trong đó.
- Mẫu ban đầu: Là mẫu được lấy ra từ một đơn vị chỉ định lấy mẫu nó đại diện
cho sản phẩm trong đơn vị chứa đó.
- Mẫu chung: Là tập hợp các mẫu ban đầu của lô hàng đồng nhất.

- Mẫu thử trung bình: là mẫu lấy ra từ một phần của mẫu chung sau khi đã trộn
đều. Mẫu này đại diện cho sản phẩm của lô hàng đồng nhất. Nó được kiểm nghiệm tất cả
các chỉ tiêu của lô hàng đồng nhất.
- Mẫu thử hoá học: Là mẫu lấy ra từ một phần của mẫu thử trung bình để tiến
hành kiểm nghiệm các chỉ tiêu hoá học của sản phẩm.
- Mẫu thử cảm quan: Là mẫu lấy ra từ một phần của mẫu trung bình để tiến hành
kiểm nghiệm các chỉ tiêu cảm quan của sản phẩm.
1.2.2.Nguyên tắc lấy mẫu ,gởi mẫu và nhận mẫu.
1.2.2.1. Lấy mẫu và gởi mẫu.
- Lấy mẫu để kiểm nghiệm là khâu đầu tiên rất quan trọng trong công tác kiểm
nghiệm, việc lấy mẫu đúng quy cách sẽ góp phần cho kết qủa kiểm nghiệm và xử lý sản
phẩm sau này đúng đắng. Vì việc lấy mẫu là rất ít mà để đánh g...
CHƯƠNG 1: NGUYÊN TẮC LẤY MẪU VÀ XỬ LÝ MẪU
1.1.Mục đích kiểm nghiệm.
-Việc kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm phục vụ rất nhiều mục đích nhưng chủ
yếu là.
+ Đối với công tác kiểm tra, cấp giấy chứng nhận chất lượng thì việc kiểm nghiệm
chất lượng để chấp nhận lô hàng hay từ chối lô hàng không cho phép lô hàng xuất khẩu.
+Trong sản xuất, quản chất lượng : Đánh giá chất lượng sản phẩm để nhận biết
mức chất lượng của sản phẩm đạt được so với tiêu chuẩn quy định để điều chỉnh sai sót,
tìm nguyên nhân gây ra, để biện pháp kịp thời chấn chỉnh để đảm bảo chất lượng sản
phẩm.
+ Kiểm nghiệm nhằm xác định chính xác chất lượng sản phẩm, trên cơ sở đó phân
loại, xếp hạng sản phẩm đúng yêu cầu từng mặt hàng.
+ Người ta đưa ra nhiều phương pháp để đánh giá các khía cạnh khác nhau về chất
lương sản phẩm. Một số phương pháp thích hợp cho mục đích này không thích hợp
cho mục đích kia.
-Tùy theo yêu cầu kiểm tra ta chọn phương pháp thích hợp để đạt độ tin cậy
cao nhất, các phương pháp áp dụng thông thường cảm quan, hoá học, vi sinh vật.
đây tôi đề cập đến hai vấn đề chủ yếu là kiểm nghiệm hoá học.
1.2.Ngyên tắc lấy mẫu và xử lý mẫu trong kiểm nhgiệm.
1.2.1.Một số khái niệm.
- Lô hàng đồng nhất: Là lô hàng bao gồm những sản phẩm cùng tên gọi, cùng loại
về chất lượng, cùng khối lượng đựng trong bao bì cùng loại, được sản xuất cùng một quy
trình, sản xuất trong cùng một đơn vị thời gian (Khách hàng), do cùng một cơ sở sản xuất
và giao nhận cùng một lần.
- Đơn vị chỉ định lấy mẫu: Là đơn vị chứa trong lô hàng đồng nhất mà ta tiến hành
lấy mẫu trong đó.
- Mẫu ban đầu: mẫu được lấy ra từ một đơn vị chỉ định lấy mẫu đại diện
cho sản phẩm trong đơn vị chứa đó.
- Mẫu chung: Là tập hợp các mẫu ban đầu của lô hàng đồng nhất.
Bài giảng phân tích thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phân tích thực phẩm - Người đăng: mongduy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
87 Vietnamese
Bài giảng phân tích thực phẩm 9 10 214