Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng phân tích thực phẩm

Được đăng lên bởi Gakon Thanh Binh
Số trang: 119 trang   |   Lượt xem: 16418 lần   |   Lượt tải: 69 lần
3

Chƣơng 1 ĐẠI CƢƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
1.1. Khái niệm phân tích thực phẩm
Phân tích thực phẩm là việc sử dụng các phương pháp phân tích lý học, hóa học,
hóa lý, vi sinh vật để xác định các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vật, cảm quan của sản phẩm
nhằm xác định một loại thực phẩm nào đó có đạt hay không đạt tiêu chuẩn qui định.
Trong nội dung cuốn giáo trình này chỉ trình bày các phương pháp phân tích hóa
học và lý học để xác định một số chỉ tiêu hóa lý của thực phẩm.
1.2. Mục đích phân tích thực phẩm
Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá một loại thực phẩm nào
đó có đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất và thành phần dinh dưỡng theo đúng qui
định.
Phân tích thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm trong hoạt động sản
xuất, đảm bảo tính đồng nhất, tính an toàn về các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;
kiểm soát sự lãng phí nếu có trong quá trình sản xuất. Mặt khác phân tích thực phẩm
nhằm tạo cơ sở để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
Phân tích thực phẩm nhằm cung cấp số liệu về chất lượng thực phẩm để đưa ra
những nhận định khách quan phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ
sinh thực phẩm. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm chính là bảo vệ quyền lợi và sức
khỏe người tiêu dùng.
1.3. Phân loại phƣơng pháp phân tích trong thực phẩm
Phân tích định tính là phương pháp cho phép nhận biết các chất, cấu trúc, thành
phần có trong mẫu phân tích thực phẩm nhờ vào các thiết bị phân tích hay các phản
ứng hóa học đặc trưng đối với chất cần xác định.
Phân tích định lượng là phương pháp cho phép xác định số lượng, giá trị của đối
tượng có trong mẫu, được biểu diễn giá trị %, mg/kg, mg/l, μg/kg, μg/l…
1.4. Các kỹ thuật phân tích ứng dụng trong thực phẩm
 Phân tích hóa học cổ điển: phân tích trọng lượng và chuẩn độ thể tích
 Phân tích công cụ: phân tích điện hóa, phân tích sắc ký, phân tích quang phổ
1.5. Lựa chọn phƣơng pháp phân tích
Lựa chọn các phương pháp phân tích dựa vào các yếu tố:
 Có tính tiên tiến: Thể hiện ở độ đúng, độ chính xác, tính chọn lọc, tính đặc trưng.
 Có tính thực tế: Phương pháp thử đưa ra phải phù hợp với điều kiện thực tế, có tính
khả thi cao (phù hợp trang thiết bị, máy, kỹ thuật, hóa chất, thuốc thử, trình độ con
người…).
 Có tính kinh tế: Phương pháp thử đưa ra ít tốn kém mà vẫn đáp ứng các nêu cầu nêu
trên.
 Có tính an toàn cao: An toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (ít dùng hóa chất độc hại,
tránh được các thao tác kỹ thuật phức tạp, nguy hiểm…).
4

Phân tích thực phẩm sử dụng các phương pháp chính thức như ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng phân tích thực phẩm - Người đăng: Gakon Thanh Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
119 Vietnamese
bài giảng phân tích thực phẩm 9 10 986