Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phân tích thực phẩm

Được đăng lên bởi Duy Tran
Số trang: 123 trang   |   Lượt xem: 2085 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Bộ môn Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm

BÀI GIẢNG

PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
(Cao đẳng, trung cấp)

Biên soạn: VŨ HOÀNG YẾN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÁNG 08/2012
1

MỤC LỤC

2

BẢNG VIẾT TẮT
AOAC

Hiệp hội các nhà hóa học phân tích chính thống

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam

AAS

Phương pháp phổ hấp thu nguyên tử

ICP

Quang phổ phát xạ plasma

SPE

Chiết pha rắn

UV - VIS

Tử ngoại – khả kiến

HCL

Đèn catot rỗng

EDL

Đèn phóng điện không điện cực

LC

Sắc ký lỏng

HPLC

Sắc ký lỏng hiệu năng cao (sắc ký lỏng cao áp)

LCMS

Sắc ký lỏng ghép khối phổ

GC

Sắc ký khí

GCMS

Sắc ký khí ghép khối phổ

DAD

Detector chuỗi diod

PDA

Detector quét phổ

RF

Detector huỳnh quang

GLC

Sắc ký khí - lỏng

GSC

Sắc ký khí - rắn

TCD

Detector dẫn nhiệt

FID

Detector ion hóa ngọn lửa

NPD

Detector nitơ phospho

ECD

Detector cộng kết điện tử

3

Chương 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ PHÂN TÍCH THỰC PHẨM
1.1. Khái niệm phân tích thực phẩm
Phân tích thực phẩm là việc sử dụng các phương pháp phân tích lý học, hóa học,
hóa lý, vi sinh vật để xác định các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vật, cảm quan của sản phẩm
nhằm xác định một loại thực phẩm nào đó có đạt hay không đạt tiêu chuẩn qui định.
Trong nội dung cuốn giáo trình này chỉ trình bày các phương pháp phân tích hóa
học và lý học để xác định một số chỉ tiêu hóa lý của thực phẩm.
1.2. Mục đích phân tích thực phẩm
Phân tích thực phẩm nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá một loại thực phẩm nào
đó có đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất và thành phần dinh dưỡng theo đúng qui
định.
Phân tích thực phẩm nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm trong hoạt động sản
xuất, đảm bảo tính đồng nhất, tính an toàn về các chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm;
kiểm soát sự lãng phí nếu có trong quá trình sản xuất.Mặt khác phân tích thực phẩm
nhằm tạo cơ sở để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
Phân tích thực phẩm nhằm cung cấp số liệu về chất lượng thực phẩmđể đưa ra
những nhận định khách quan phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ
sinh thực phẩm. Đảm bảo an toànvệ sinh thực phẩm chính là bảo vệ quyền lợi và
sứckhỏe người tiêu dùng.
1.3. Phân loại phương pháp phân tích trong thực phẩm
Phân tích định tính là phương pháp cho phép nhận biết các chất, cấu trúc, thành
phần có trong mẫu phân tích thực phẩm nhờ vào các thiết bị phân tích hay các phản
ứng hóa học đặc trưng đối với chất cần xác định.
Phân tích định lượng là phương pháp cho phép xác định số lượng, giá trị của đối
tượng có trong mẫu...


 !"#$% &'()*%+*%#,"-#.
/0
12
34+56(7%8("$-9
    
/:;2
<=>?@=A@
1
Bài giảng phân tích thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phân tích thực phẩm - Người đăng: Duy Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
123 Vietnamese
Bài giảng phân tích thực phẩm 9 10 196