Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sap 2000 - Bài toán dầm (BEAM)

Được đăng lên bởi cuong-lam-phuc
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 4672 lần   |   Lượt tải: 19 lần
BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------

Biên soạn:

KS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: KCCT
Trường ĐH Thủy Lợi

BÀI TOÁN DẦM (BEAM)

1. MỘT SỐ BÀI TOÁN DẦM

BÀI GIẢNG SAP 2000

Dầm đơn,
công xôn

BÀI GIẢNG SAP 2000

1. MỘT SỐ BÀI TOÁN DẦM

Cửa van

1. MỘT SỐ BÀI TOÁN DẦM

BÀI GIẢNG SAP 2000

Dầm cầu

Bài toán cơ học kết cấu

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

BÀI GIẢNG SAP 2000

*Bài toán dầm sử dụng phần tử thanh (Frame)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thiết lập sơ đồ hình học
Khai báo vật liệu, tiết diện, gán
Gán tải trọng cho phần tử của từng trường hợp tải trọng
Tổ hợp tải trọng
Gán điều kiện biên
Kiểm tra mô hình
Chạy chương trình
Xem kết qủa

BÀI GIẢNG SAP 2000

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN
3.1.Thiết lập sơ đồ hình
học
3.1.1.Từ thư viện mẫu
Các mô hình Grid
Only, Beam.
* Grid Only: Dùng khi cần
giải bài toán dầm có
kích thước nhịp không đều
* Beam: Giải bài toán
dầm có kích thước các nhịp
đều nhau.

*Chú ý: chọn hệ đơn vị kN,m,C

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

BÀI GIẢNG SAP 2000

3.1.2. Từ hệ lưới phụ trợ
Tạo lưới
Chỉnh sửa lưới
*Khi chọn Grid Only

Tọa độ Đề Các

Tọa độ cầu

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

BÀI GIẢNG SAP 2000

Các thông số tạo lưới:
1: Số đường lưới theo phương trục X (số đoạn dầm)
2: Số đường lưới theo phương trục Y
3: Số đường lưới theo phương trục Z
*Chú ý: dùng số nguyên dương >=1
4: Khoảng cách giữa các đường lưới theo trục X
5: Khoảng cách giữa các đường lưới theo trục Y
6: Khoảng cách giữa các đường lưới theo trục Z
7: Gốc tọa độ ban đầu (X=?)
8: Gốc tọa độ ban đầu (Y=?)
9: Gốc tọa độ ban đầu (Z=?)

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

BÀI GIẢNG SAP 2000

Hiệu chỉnh lưới theo yêu cầu bài toán:

1: Chọn hệ thống tọa độ
cần chỉnh sửa
2: Vào giao diện chỉnh
sửa hệ tọa độ

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

BÀI GIẢNG SAP 2000

Hiệu chỉnh lưới theo yêu cầu bài toán:
1: Tọa độ các đường lưới
theo trục X
2: Tọa độ các đường lưới
theo trục Y
3: Tọa độ các đường lưới
theo trục Z
*Bấm đúp vào để chỉnh sửa
tọa độ đường lưới.
4: Ẩn tất cả các đường lưới
5: Kích cỡ của nhãn của
đường lưới (GridID)

3. THIẾT LẬP MÔ HÌNH TÍNH TOÁN

BÀI GIẢNG SAP 2000

3.1.3 Xây dựng mô hình hình học (Draw)
Dùng công cụ vẽ phần tử thanh (frame) vì bài toán
dầm là bài toán liên quan đến phần tử thanh
1: Vẽ phần tử thanh bằng cách chọn nút đầu i và
nút cuối j
*Click trái để chọn nút i ,j click phải để ngừng
2: Vẽ nhanh phần tử thanh bằng cách chọn đường
lưới nằm giữa 2 nút i-j
3: Tên tiết diện sẽ sử dụng cho phần tử thanh
sắp vẽ. (Sẽ định nghĩa và gán ở phần sau)

*Mách nhỏ: Khi chúng ...
BÀI TOÁN DẦM (BEAM)
BÀI GIẢNG
Sap 2000
---------------
Biên soạn:
KS. Đặng Tuấn Phong
Bộ môn: KCCT
Trường ĐH Thủy Lợi
Bài giảng Sap 2000 - Bài toán dầm (BEAM) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sap 2000 - Bài toán dầm (BEAM) - Người đăng: cuong-lam-phuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Bài giảng Sap 2000 - Bài toán dầm (BEAM) 9 10 572