Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sap 2000 ĐHXD

Được đăng lên bởi phongkta
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B n có th download tài li u này v t 
Blog: 
Ho c 
Website cung c p đ y đ ebook v : acad, 3dsmax, etabs, sap2000, ms
project, photoshop…..
ghi chú:
Chúng tôi không ch u trách nhi m v b n quy n c a tài li u đư c phát
hành.
T t c tài li u do chúng tôi phát hành đ u có ngu n g c rõ ràng và đư c
ch n l c m t cách kh t khe đ mang l i cho b n đ c nh ng tài li u t t
nh t.
Trong th i gian t i chúng tôi s chuy n toàn b d li u sang blog:

Chúc m i ngư i thành công !

Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o
Tr−êng §¹i häc X©y dùng

Bµi gi¶ng SAP2000
Biªn so¹n: Ths. Hoµng ChÝnh Nh©n
B n có th download tài li u này v t 
Blog: 
Ho c 
Website cung c p đ y đ ebook v : acad, 3dsmax, etabs,
sap2000, ms project, photoshop…..
ghi chú:
Chúng tôi không ch u trách nhi m v b n quy n c a tài
li u đư c phát hành.
T t c tài li u do chúng tôi phát hành đ u có ngu n g c
rõ ràng và đư c ch n l c m t cách kh t khe đ mang l i
cho b n đ c nh ng tài li u t t nh t.
Trong th i gian t i chúng tôi s chuy n toàn b d li u
sang blog: 
Chúc m i ngư i thành công !
Hµ néi 03-2003

Hoµng ChÝnh Nh©n- BMCNPM-§HXD

Bµi gi¶ng SAP2000

Môc lôc
Ch−¬ng 1. Giao diÖn SAP2000.............................................................................. 4
I.
Giíi thiÖu............................................................................................... 4
II.
Kh¶ n¨ng vµ mét sè kh¸i niÖm cÇn biÕt trong SAP2000....................... 4
III.
Cµi ®Æt sap2000: SAP2000 Nonlinear Ver 6.11 (7.12; 7.21) ver 7.42 5
IV.
Giao diÖn SAP2k ................................................................................... 6
Ch−¬ng 2. T¹o S¬ ®å h×nh häc .............................................................................. 8
I.
T¹o ®−êng l−íi (Grid line): lµ c¸c ®−êng th¼ng song song trôc XYZ .. 8
II.
T¹o ®èi t−îng Frames. .......................................................................... 8
III.
T¹o ®èi t−îng Shell. .............................................................................. 9
IV.
G¸n Joint. ............................................................................................ 10
V.
ReShape............................................................................................... 11
VI.
Xo¸ §èi t−îng..................................................................................... 11
VII. ...
B󰖢n có th󰗄 download tài li󰗈u này v󰗂 t󰗬 http://ghic.co.cc
Blog: http://chunguv.wordpress.com
Ho󰖸c http://chunguv.blogspot.com
Website cung c󰖦p đ󰖨y đ󰗨 ebook v󰗂 : acad, 3dsmax, etabs, sap2000, ms
project, photoshop…..
ghi chú:
Chúng tôi không ch󰗌u trách nhi󰗈m v󰗂 b󰖤n quy󰗂n c󰗨a tài li󰗈u đư󰗤c phát
hành.
T󰖦t c󰖤 tài li󰗈u do chúng tôi phát hành đ󰗂u có ngu󰗔n g󰗒c rõ ràng và đư󰗤c
ch󰗎n l󰗎c m󰗚t cách kh󰖰t khe đ󰗄 mang l󰖢i cho b󰖢n đ󰗎c nh󰗰ng tài li󰗈u t󰗒t
nh󰖦t.
Trong th󰗞i gian t󰗜i chúng tôi s󰖾 chuy󰗄n toàn b󰗚 d󰗰 li󰗈u sang blog:
http://chunguv.wordpress.com
Chúc m󰗎i ngư󰗞i thành công !
Bài giảng Sap 2000 ĐHXD - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sap 2000 ĐHXD - Người đăng: phongkta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Bài giảng Sap 2000 ĐHXD 9 10 496