Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng soildworks2008

Được đăng lên bởi vu van manh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm

Bài giảng SolidWorks 2008_3

Bài 1:

RÀNG BUỘC LẮP RÁP CHI TIẾT
I.

Giới thiệu
Sau khi các chi tiết được tham chiếu hoặc đưa vào mô hình lắp ráp thì ta tiến hành
lắp ráp bằng việc định các ràng buộc. Ta gán chúng vào mỗi chi tiết tại mọi thời điểm để gỡ
bỏ các bậc tự do.
Ta lắp từng chi tiết hoặc theo chuỗi bằng cách ràng buộc mỗi chi tiết với nhau. Sử
dụng các ràng buộc để gỡ bỏ các bậc tự do. Thường ta cần hạn chế 2 bậc tự do để ràng buộc
một chi tiết.
Mỗi lần thêm ràng buộc giữa hai chi tiết thì một hoặc nhiều bậc tự do bị hạn chế. Một
chi tiết được ràng buộc đầy đủ không thể di chuyển hoặc xoay theo một trục đã ràng buộc.
Mỗi chi tiết nếu chưa ràng buộc sẽ có 6 bậc tự do: ba tịnh tiến và ba bậc xoay.
Có nhiều cách sử dụng để có thể thêm các ràng buộc theo một số thứ tự trong mô
hình lắp. Ta không cần đặt các ràng buộc dựa trên thứ tự mà ta chèn các chi tiết vào bản vẽ.
Bởi vì sự dựa vào không còn là thứ tự xác định nữa, ta có thể sắp xếp lại các chi tiết trong
cấu trúc cây mà không ảnh hưởng đến các ràng buộc.
II.
Các bước chuẩn bị lắp ráp
- Thiết lập môi trường Assembly: File/New/Assembly. Khi đó nhấp nút OK môi
trường Assembly có dạng như hình 1.1.

Hình 1.1. Môi trường Assembly
- Nhấp nút Browse… để tải các chi tiết đã thiết kế vào môi trường lắp ráp. Khi đó
hộp thoại Open xuất hiện (hình 1.2).

Biên soạn: Nguyễn Hải Đăng

1

Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm

Bài giảng SolidWorks 2008_3

Hình 1.2. Hộp thoại Open
- Ta dẫn tới thư mục chứa các chi tiết đã thiết kế và nhấn nút Open. Khi đó hộp
thoại Open tạm đóng lại và các chi tiết được chọn sẽ gắn liền với con trỏ chuột. Nhấp chọn
một điểm để đặt chi tiết.
1. Tham chiếu chi tiết ngoài:
Trong mô hình lắp ráp, ta cũng có thể làm giảm sự phức tạp của file lắp ráp bằng
cách sử dụng những chi tiết được tạo đọc lập từ các file khác gọi là chi tiết ngoài. Quá trình
liên kết các chi tiết ngoài với mô hình lắp ráp gọi là tham chiếu chi tiết ngoài. Khi muốn
hiệu chỉnh lắp ráp liên quan đến chi tiết ngoài thì có thể mở bản vẽ chứa chi tiết ngoài và
hiệu chỉnh nó. Mô hình lắp ráp sẽ cập nhật theo hiệu chỉnh này. Sử dụng các chi tiết ngoài
cho ta khả năng linh động và dễ dàng quản lý trong lắp ráp.
Ta có các cách để chèn chi tiết vào mô hình lắp ráp như sau:
a. Lệnh Insert Component
Toolbar
Menu
Assembly
Insert/ Component/Axisting Part/Assembly….
Sử dụng Insert Component để tạo các liên kết chi tiết ngoài với mô hình lắp ráp.
Các chi tiết ngoài có thể là chi tiết độc lập hoặc là cụm chi tiế...
Trung tâm THUD ĐH Nông Lâm Bài ging SolidWorks 2008_3
Biên son: Nguyn Hi Đăng
1
Bài 1:
RÀNG BUC LP RÁP CHI TIT
I. Gii thiu
Sau khi các chi tiết được tham chiếu hoc đưa vào mô hình lp ráp thì ta tiến hành
lp ráp bng vic định các ràng buc. Ta gán chúng vào mi chi tiết ti mi thi đim để g
b các bc t do.
Ta lp tng chi tiết hoc theo chui bng cách ràng buc mi chi tiết vi nhau. S
dng các ràng buc để g b các bc t do. Thường ta cn h
n chế 2 bc t do để ràng buc
mt chi tiết.
Mi ln thêm ràng buc gia hai chi tiết thì mt hoc nhiu bc t do b hn chế. Mt
chi tiết được ràng buc đầy đủ không th di chuyn hoc xoay theo mt trc đã ràng buc.
Mi chi tiết nếu chưa ràng buc s có 6 bc t do: ba tnh tiến và ba bc xoay.
Có nhiu cách s dng
để có th thêm các ràng buc theo mt s th t trong mô
hình lp. Ta không cn đặt các ràng buc da trên th t mà ta chèn các chi tiết vào bn v.
Bi vì s da vào không còn là th t xác định na, ta có th sp xếp li các chi tiết trong
cu trúc cây mà không nh hưởng đến các ràng buc.
II. Các bước chun b lp ráp
- Thiết lpi trường Assembly: File/New/Assembly. Khi đó nhp nút OK môi
trường Assembly có d
ng như hình 1.1.
Hình 1.1. Môi trường Assembly
- Nhp nút Browse… để ti các chi tiết đã thiết kế vào môi trường lp ráp. Khi đó
hp thoi Open xut hin (hình 1.2).
bài giảng soildworks2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng soildworks2008 - Người đăng: vu van manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
bài giảng soildworks2008 9 10 434