Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT
KHOA CƠ KHÍ

BÀI GIẢNG

SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
ĐỘNG CƠ XĂNG

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

KHOA CƠ KHÍ

CHƢƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
SỬA CHỮA VÀ BẢO DƢỠNG
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG
s m
n

un MĐ 24
m un 150 h;

L t u t: 30 ; T ực

n : 120

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí của mô đun: mô đun đƣợc t ực iện sau k i ọc xong các môn ọc v mô đun
sau: Giáo dục t ể c ất; Giáo dục quốc p òng; Ngoại ngữ; Cơ kỹ t uật; Vật liệu cơ
k í; Vẽ kỹ t uật; T ực n nguội cơ bản; T ực n
n cơ bản; Kỹ t uật c ung về
ô tô; Dung sai lắp g ép v đo lƣờng kỹ t uật; điện kỹ t uật, điện tử cơ bản, sửa c ữa bảo dƣỡng cơ cấu trục k uỷu t an tru ền...Mô đun n đƣợc bố trí giảng dạ ở ọc
kỳ III của k óa ọc v có t ể bố trí dạ song song với các môn ọc, mô đun sau:
c ín trị; p áp luật; sửa c ữa - bảo dƣỡng ệ t ống l m mát; sửa c ữa - bảo dƣỡng ệ
t ống n iên liệu động cơ diesel; sửa c ữa - bảo dƣỡng ệ t ống k ởi động v đán
lửa;...
- Tính chất của mô đun: mô đun c u ên môn ng ề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
Học xong mô đun n
ọc viên sẽ có k ả n ng:
 Tr n b đ đủ các êu c u, n iệm vụ c ung của ệ t ống n iên liệu động cơ
x ng.
 Giải t íc đƣợc sơ đ cấu tạo v ngu ên tắc oạt động c ung của ệ t ống n iên
liệu động cơ x ng.
 Tr n b đƣợc cấu tạo v ngu ên l oạt động các bộ p ận của ệ t ống n iên
liệu động cơ x ng.
 P n tíc đ ng n ững iện tƣợng, ngu ên n n ƣ ng trong ệ t ống n iên liệu
động cơ x ng .
 Tr n b đƣợc p ƣơng p áp bảo dƣỡng, kiểm tra v sữa c ữa n ững ƣ ng của
các bộ p ận ệ t ống n iên liệu động cơ x ng
 T áo lắp, kiểm tra v bảo dƣỡng, sửa c ữa các c i ti t, bộ p ận đ ng qu tr n ,
qu p ạm v đ ng các tiêu c u n kỹ t uật trong sửa c ữa.
 Sử dụng đ ng, ợp l các dụng cụ kiểm tra, bảo dƣỡng v sửa c ữa đảm bảo c ín
xác v an to n.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nộ dun tổn quát và p ân p

t

n

Số
T
Tên các bài trong mô đun
T
1 Hệ t ống n iên liệu động cơ x ng dùng bộ
c
òa k í
2 Sửa c ữa v bảo dƣỡng bơm x ng cơ k í
3 Sửa c ữa v bảo dƣỡng bơm x ng bằng
điện kiểu m ng bơm)
4 Sửa c ữa v bảo dƣỡng bộ c
òa k í

Tổng
số

Thời gian
Lý
Thực
thuyết hành

16

6

10

18
13

3
3

15
10

24

4

20

Kiểm
tra*

1
MODUN: SỬA CHỮA & BẢO DƢỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG
Ngƣời biên soạn: LÊ THANH QUANG

TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐÀ LẠT

Sửa c ữa v bảo dƣỡng ệ t ống p un
chính của bộ c
òa k í iện đại
6 Sửa c ữa v bảo dƣỡng ệ t ống k ông tải
của bộ c
òa k í iện đại
7 Sửa c ữa v bảo dƣỡng cơ cấu ạn c tốc
độ của bộ c
òa k í iện đai
8 Sửa c ữa v bảo dƣỡng cơ cấu l m...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGH ĐÀ LT
KHOA CƠ KHÍ
BÀI GING
SA CHA VÀ BO DƯỠNG
H THNG NHIÊN LIU
ĐỘNG CƠ XĂNG
BÀI GIẢNG SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG 9 10 675