Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi Hoàng Phú
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 889 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Baøi giaûng söùc beàn vaät lieäu 1
Chöông 7
UOÁN PHAÚNG THANH THAÚNG
I.KHAÙI NIEÄM CHUNG
Thanh chòu uoán laø thanh coù truïc uoán cong döoùi
taùc duïng cuûa ngoaïi löïc.
Thanh coù truïc naèm ngang chuû yeáu chòu uoán ñöôïc
goïi laø daàm.
(Thanh coù truïc thaúng ñöùng goïi laø coät)
Ngoaïi löïc:
Löïc taäp trung P, löïc phaân b q taùc duïng vuoâng
goùc vôùi truïc daàm hay momen (ngaãu löïc) M naèm
trong maët phaúng chöùa truïc daàm .
Maët phaúng taûi troïng:
Maët phaúng (π) chöùa ngoaïi löïc vaø truïc daàm.
Ñöôøng taûi troïng: Giao tuyeán cuûa maët phaúng taûi troïng vôùi maët caét ngang.
Giôùi haïn baøi toaùn:
+ Chæ khaûo saùt caùc thanh maët caét ngang coù ít nhaát moät truïc ñoái xöùng.
Truïc ñoái xöùng naày vaø truïc thanh hôïp thaønh maët phaúng ñoái xöùng.
Taûi troïng naèm trong maët phaúng ñoái xöùng.
Maët phaúng taûi troïng truøng maët phaúng ñoái xöùng cuûa thanh,
Ñöôøng taûi troïng cuõng laø truïc ñoái xöùng cuûa maët caét ngang
Truïc daàm sau khi bò cong vaãn naèm trong maët phaúng (π) ñöôïc goïi laø uoán phaúng.
+ Maët caét ngang daàm coù chieàu roäng beù so vôùi chieàu cao.
H.7.3: giôùi thieäu moät soá loaïi daàm ñôn giaûn thöôøng gaëp
Tuøy theo noäi löïc treân maët caét ngang daàm maø phaân loaïi nhö sau:
Phaân loaïi:
Uoán thuaàn tuùy phaúng: Noäi löïc chæ coù moâmen uoán M
x
= haèng soá.
Uoán ngang phaúng : Noäi löïc coù löïc caét Q
y
vaø moâmen uoán M
x
_________________________________________________________________
Chöông 7: Uoán phaúng thanh thaúng 1
P
q
a
L
b
a)
b)
c)
H.7.3. Caùc loaïi daàm: a) Daàm ñôn giaûn
b) Daàm cheøn keïp; c) Daàm coù ñaàu muùt thöøa
P
M
q
q
M
π
P
1
P
2
π
P
4
P
5
0
1
0
2
H.7.1. Taûi troïng taùc duïng leân daàm
P
3
Bài giảng sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng sức bền vật liệu - Người đăng: Hoàng Phú
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Bài giảng sức bền vật liệu 9 10 78