Ktl-icon-tai-lieu

Bai giảng sức bền vật liệu

Được đăng lên bởi trananhtieng
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1744 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương I
Bài 1
Sức bền vật liệu
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ SỨC BỀN VẬT LIỆU
Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM
Phần tĩnh học:
I. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
1 Nhiệm vụ
Khi thiết kế các bộ phận cộng trình hoặc các chi ttiết máy ta phải bảo đảm
Chi tiết không bị phá hỏng tức là đủ bền
Chi tiết không bị biến dạng quá lớn tức là đủ cứng
Luôn giữ được hình dáng cân bằng ban đầu tức là đảm bảo điều kiện ổn định
Để đảm bảo được điều kiện đó trên cơ sở của cơ lý thuyết môn sức bền vật liệu có nhiệm vụ
đưa ra phương pháp tính toán về độ bền , độ cứng , độ ổn định của các bộ phận công trình
hoặc các chi tiết máy
1.2 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của môn sức bền là các vật rắn biến dạng mà chủ yếu là các thanh
Thanh là những vật thể có kích thước theo hai phương nhỏ hơn so với phương thứ 3
F diện tích mặt cắt ngang của thanh là giao của thanh với mặt phẳng vuông góc với trục
thanh
Mặt cắt ngang của thanh và trục trục thanh là yếu tố đặc trưng cho mô hình của thanh

1.2. Các khái niệm
Thanh là một vật thể dược tạo ra do một hình phẳng F có tiết diện là hình tròn hay chữ nhật
di chuyển trong không gian sao cho trọng tâm C của nó luôn ở trên một đoạn đường cong 
trong không gian, còn hình phẳng luôn vuông góc với đường cong .

1

2. Tải trọng
2.1. Định nghĩa
Tập hợp tất cả các tác dụng bên ngoài , tác dụng vào vật khảo sát.
2.2. Phân loại
Tải trọng gồm lực tập trung, lực phân bố, moment tập trung và phân bố

2

II Ngoại lực Nội lực và ứng suất
1 Ngoại lực
1.1Định nghĩa
Ngoại lực là những lực tác động từ môi trường bên ngoài hay từ vật khác lên vật đang xét
1.2 Phân loại
Ngoại lực gồm
Tải trọng đã biết trước
Phản lực phát sinh tại các liên kết
2 Nội lực
Định nghĩa
Dưới tác dụng của ngoại lực vật thể bị biến dạng , giữa các phần tử của vật xuất hiện thêm
phần lực tác dụng tương hỗ để chống lại tác dụng của ngoại lực. Phần lực đó gọi là nội lực
2 Phương pháp mặt cắt
3

Khi vật thể chưa bị phá hoại thì nội lực cân bằng với ngoại lực . Vì thế để khảo sát nội lực ta
dùng phương pháp mặt cắt như sau
Vật chịu lực ở trạng thái cân bằng
Để tìm nội lực tại C ta tưởng tượng dùng mặt phẳng  qua C cắt vật ra làm hai phần A,B .
 
Xét phần A cân bằng dưới tác dụng của các ngoại lực P1 , P 2 và lực tác dụng tương hỗ từ các
phần B tức là các nội lực
Nội lực phân bố liên tục trên diện tích F của mặt cắt

P3

P1
A

C

B
Pn

P2

P1
A
P2

F

3. Ứng suất
Cường độ của nội lực tại một điểm nào đó trên mặt cắt được gọi là ứng suất

4



Trong tính toán ta thường p...



 !"#$#"%&'(
Chương 1:CÁC KHÁI NIỆM
)*+,-
I. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu
1 Nhiệm vụ
./.012134560.70892::5;:7
./<=20>;?
./<=.@AB0C;?
'<D;E4@0FG9;*;:7:5;/H;=
IJ;:7:5;E;/;K3LMN?9O8.7<MK7P
;9392202Q50;1R;1R;1H;=?9012<34
560.708
STIUEL
IUEL?97<M03V.@A7?8.09
&9DJK/QCW592>M5C2X
Y@Q76V9?9995?99C762Z<KC3P
9
6V9?993P3P98.U;6357<4?99
STS0/07
&971J@EA539@57142ZYK.@43[98D
@8J35/<9M9553,F7?9K<N3L71;5A;\5
35/<9R[42Z<<KC;\5S
Bai giảng sức bền vật liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bai giảng sức bền vật liệu - Người đăng: trananhtieng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Bai giảng sức bền vật liệu 9 10 177