Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Đặc trưng hình học mặt cắt ngang

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 11009 lần   |   Lượt tải: 16 lần
®¹i häc

SỨC BỀN
VẬT LIỆU
Trần Minh Tú
Đại học xây dựng

1

July 2010

tpnt2002@yahoo.com

Chương 4

ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC MẶT CẮT NGANG

2

7/18/2010

Chương 4. Đặc trưng hình học của mặt cắt ngang

4.1. Khái niệm chung
4.2. Mômen tĩnh và các mô men quán tính
4.3. Mô men quán tính một số hình đơn giản
4.4. Công thức chuyển trục song song
4.5. Ví dụ

(3)25
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4.1. Khái niệm chung
•

Kéo – nén đúng tâm:

F

ứng suất, biến dạng phụ thuộc vào
diện tích mặt cắt ngang
•

Thanh tiết diện chữ nhật

x

z

khả năng chịu lực theo hai phương x,
y khác nhau
•

Khả năng chịu lực của thanh phụ
thuộc vào diện tích, hình dáng, cách
sắp xếp, …của mặt cắt ngang

•

Các đại lượng phụ thuộc vào hình
dạng, kích thước của mặt cắt ngang
- đặc trưng hình học của mặt cắt
ngang

y

(4)25
July 2010

F

x

z
y

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4.1. Khái niệm chung
Hình dạng các mặt cắt ngang

Kích thước, hình dạng?

(5)25
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4.2. Mômen tĩnh và các mô men quán tính
•
1.

Hình phẳng, diện tích A
trong hệ trục Oxy. Phân
tố diện tích dA(x,y)
Mô men tĩnh của diện
tích A đối với trục Ox,
Oy:

Sx =

∫ ydA

( A)

•

Sy =

∫ xdA

( A)

Thứ nguyên của mô men
tĩnh là [chiều dài3], giá trị
của nó có thể là dương,
bằng 0, hoặc âm.
(6)25
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4.2. Mômen tĩnh và các mô men quán tính
Trục trung tâm: trục có mô
men tĩnh của diện tích A
đối với nó bằng 0.
Trọng tâm: Giao điểm của
hai trục trung tâm => mô
men tĩnh của hình phẳng
đối với trục đi qua trọng
tâm bằng 0
Cách xác định trọng tâm C
(xC, yC) của hình phẳng:

(7)25
July 2010

yC

C

xC

xC =

Sy
A

Sx
yC =
A

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

4.2. Mômen tĩnh và các mô men quán tính
Bài toán xác định trọng tâm

y0

Giả sử C(xC, yC) là trọng tâm mặt cắt ngang
x0, y0 - hệ trục đi qua C
dA(x,y) trong hệ toạ độ xy

dA

y0

y
yC

C

x0

dA(x0,y0) trong hệ toạ độ x0y0
Ta có:

xC x

x = x0 + xC
y = y0 + yC

⇒ yC =

S x = ∫ ydA = ∫ ( y0 + yC )dA
A

A

⇒ S x = ∫ y0 dA + ∫ yC dA = yC A
A

(8)25
July 2010

A

xC =

Sy
A

Sx
A

Sx
yC =
A

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

x0

4.2. Mômen tĩnh và các mô men quán tính
Cách xác định trọng tâm của
hình ghép từ nhiều hình đơn
giản

y
yC1

C1
C2

• Hình đơn giản: toạ độ trọng tâm dễ xác
•
•

định
Chọn hệ trục ban đầu Oxy, biểu diễn
kích thước và toạ độ trọng tâm
C(xC, yC) trong hệ trục này
Nếu mặt cắt nga...
July 2010 tpnt2002@yahoo.com
1
SC BN
VT LIU
TrnMinhTú
Đạihc xây dng
®¹i häc
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Đặc trưng hình học mặt cắt ngang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Đặc trưng hình học mặt cắt ngang - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Đặc trưng hình học mặt cắt ngang 9 10 828