Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu xoắn thuần túy

Được đăng lên bởi chuongbkdn
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 10777 lần   |   Lượt tải: 36 lần
®¹i häc

SỨC BỀN
VẬT LIỆU
Trần Minh Tú
Đại học xây dựng

July 2010

tpnt2002@yahoo.com

Chương 5

THANH CHỊU XOẮN THUẦN TÚY

2

NỘI DUNG

5.1. Khái niệm chung
5.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang
5.3. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn
5.4. Điều kiện bền
5.5. Điều kiện cứng
5.6. Thế năng biến dạng đàn hồi

3(34)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

Ví dụ thanh chịu xoắn

4(34)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

Ví dụ thanh chịu xoắn

5(34)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5.1. Khái niệm chung (1)
1. Định nghĩa
Thanh chịu xoắn thuần túy
là thanh mà trên các mặt
cắt ngang của nó chỉ có
một thành phần ứng lực là
mô men xoắn Mz nằm
trong mặt phẳng vuông
góc với trục thanh.
Ví dụ: Các trục truyền động, các
thanh trong kết cấu không gian,…

Ngoại lực gây xoắn: mô
men tập trung, mô men
phân bố, ngẫu lực trong
mặt cắt ngang
6(34)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5.1. Khái niệm chung (2)
Ví dụ thanh chịu xoắn

A

F
B

Q1

x

C

Q2

z

T
1

t
1

T
2

t
2

y

7(34)
July 2010

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5.1. Khái niệm chung (3)
2. Biểu đồ mô men xoắn nội lực
Qui ước dấu của Mz
Nhìn từ bên ngoài vào mặt cắt
ngang, nếu Mz có chiều thuận
chiều kim đồng hồ thì nó mang
dấu dương và ngược lại.

Xác định mô men xoắn
nội lực trên mặt cắt
ngang – PHƯƠNG PHÁP
MẶT CẮT
Mz nội lực trên mặt cắt ngang
bằng tổng mô men quay đối với
trục thanh của những ngoại lực
ở về một bên mặt cắt
Ví dụ
8(34)
July 2010

Mz > 0

∑M

z

=0

Mz =

Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang (1)
1. Thí nghiệm
Vạch trên bề mặt ngoài
- Hệ những đường thẳng
// trục thanh
- Hệ những đường tròn
vuông góc với trục thanh
- Các bán kính
QUAN SÁT
- Các đường // trục thanh
=> nghiêng đều góc γ so
với phương ban đầu
- Các đường tròn vuông
góc với trục thanh =>
vuông góc, khoảng cách
2 đường tròn kề nhau
không đổi
- Các bk trên bề mặt
thanh vẫn thẳng và có độ
dài không đổi
9(34)
July 2010

γ
Tran Minh Tu - University of Civil Engineering

5.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang (2)
GIẢ THIẾT
Gt1 – Gt mặt cắt ngang phẳng: mặt cắt ngang
trước biến dạng là phẳng và vuông góc với
trục thanh thì sau biến dạng vẫn phẳng và
vuông góc với trục. Khoảng cách giữa 2 mặt
cắt ngang là không đổi.
Gt2 – Gt về các bán kính: Các bán kính trước
và sau biến dạng vẫn thẳng và có độ dài
không đổi.
Vật liệu làm việc tuân theo định luật Hooke
10(34)
July 2010

Tran Minh Tu - University...
July 2010 tpnt2002@yahoo.com
SC BN
VT LIU
TrnMinhTú
Đạihc xây dng
®¹i häc
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu xoắn thuần túy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu xoắn thuần túy - Người đăng: chuongbkdn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Thanh chịu xoắn thuần túy 9 10 578