Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu 1

Được đăng lên bởi bk1-vidal
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 3522 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................... - 1 Bài Mở đầu: MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC .. - 5 Chương 1: TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT............................................................... - 6 §1. Khái niệm về ứng suất, trạng thái ứng suất ................................................... - 6 1.1 Ứng suất ..................................................................................................... - 6 1.2 Khái niệm về trạng thái ứng suất ............................................................... - 7 1.3 Định luật đối ứng của ứng suất tiếp .......................................................... - 8 1.4 Công thức xoay trục ................................................................................... - 9 §2. Ứng suất chính, phương chính – Tenxơ ứng suất ........................................ - 11 2.1 Ứng suất chính – Phương chính .............................................................. - 11 2.2 Tenxơ ứng suất ......................................................................................... - 15 §3. Trạng thái ứng suất phẳng............................................................................ - 16 §4. Trạng thái ứng suất cầu, trạng thái ứng suất lệch ........................................ - 20 §5. Mặt ứng suất pháp ........................................................................................ - 21 §6. Phương trình vi phân cân bằng .................................................................... - 22 Chương 2: TRẠNG THÁI BIẾN DẠNG ........................................................... - 23 §1. Các khái niệm ban đầu ................................................................................. - 23 1.1 Chuyển vị.................................................................................................. - 23 1.2 Biến dạng dài ........................................................................................... - 23 1.3 Biến dạng góc........................................................................................... - 25 §2. Biến dạng chính - phương chính biến dạng - Tenxơ biến dạng .................. - 27 2.1 Tenxơ biến dạng ....................................................................................... - 27 2.2 Biến dạng chính và phương chính biến dạng .......................................... - 28 §3. Vòng tròn Mo biến dạng .......................................
Mục lục
NguyÔn Danh Tr-êng
- 1 -
MỤC LỤC
MỤC LỤC ............................................................................................................... - 1 -
Bài Mở đầu: MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC .. - 5 -
Chương 1: TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT ............................................................... - 6 -
§1. Khái niệm về ứng suất, trạng thái ứng suất ................................................... - 6 -
1.1 Ứng suất ..................................................................................................... - 6 -
1.2 Khái niệm về trạng thái ứng suất ............................................................... - 7 -
1.3 Định luật đối ứng của ứng suất tiếp .......................................................... - 8 -
1.4 Công thức xoay trục ................................................................................... - 9 -
§2. Ứng suất chính, phương chính Tenxơ ứng suất ........................................ - 11 -
2.1 Ứng suất chính – Phương chính .............................................................. - 11 -
2.2 Tenxơ ứng suất ......................................................................................... - 15 -
§3. Trạng thái ứng suất phẳng ............................................................................ - 16 -
§4. Trạng thái ứng suất cầu, trạng thái ứng suất lệch ........................................ - 20 -
§5. Mặt ứng suất pháp ........................................................................................ - 21 -
§6. Phương trình vi phân cân bằng .................................................................... - 22 -
Chương 2: TRẠNG THÁI BIẾN DẠNG ........................................................... - 23 -
§1. Các khái niệm ban đầu ................................................................................. - 23 -
1.1 Chuyển vị .................................................................................................. - 23 -
1.2 Biến dạng dài ........................................................................................... - 23 -
1.3 Biến dạng góc........................................................................................... - 25 -
§2. Biến dạng chính - phương chính biến dạng - Tenxơ biến dạng .................. - 27 -
2.1 Tenxơ biến dạng ....................................................................................... - 27 -
2.2 Biến dạng chính và phương chính biến dạng .......................................... - 28 -
§3. Vòng tròn Mo biến dạng .............................................................................. - 31 -
§4. Tenxơ biến dạng cầu, tenxơ biến dạng lệnh ................................................ - 32 -
§5. Phương trình tương thích biến dạng ............................................................ - 32 -
Chương 3: QUAN HỆ GIỮA ỨNG SUẤT VÀ BIẾN DẠNG ......................... - 35 -
§1. Các hằng số đàn hồi ..................................................................................... - 35 -
1.1 Chứng minh phương chính ứng suất trùng với phương trình biến dạng . - 35 -
1.2 Hệ số đàn hồi trong vật liệu đẳng hướng ................................................ - 36 -
1.3 Hệ số đàn hồi trong trạng thái ứng suất đơn .......................................... - 38 -
1.4 Hệ số đàn hồi trong trạng thái ứng suất khối - Định luật Hooker tổng
quát - 39 -
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 - Người đăng: bk1-vidal
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu 1 9 10 266