Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chuyển vị của dầm chịu uốn

Được đăng lên bởi Hoàng Hí Hửng
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 20928 lần   |   Lượt tải: 28 lần
Đại học Công nghiệp TP. HCM.

Môn học:

SỨC BỀN VẬT LIỆU
Đường Công Truyền

Chương 7:

CHUYỂN VỊ CỦA DẦM
CHỊU UỐN

1

Đường cong đàn hồi
(Elastic curve)

Đường cong đàn hồi
Trước khi tính toán độ võng hay góc xoay
của một điểm trên thanh dầm, ta nên hình
dung (vẽ phát thảo) hình dáng của dầm sau
biến dạng dưới tác dụng của tải trọng.
Sơ đồ độ võng của trục đi qua tâm của tiết
diện của thanh dầm được gọi là đường
cong đàn hồi.

2

Đường cong đàn hồi
Nếu khó xác định đường cong đàn hồi từ sơ đồ
lực, ta nên vẽ biểu đồ nội lực (mômen uốn)
trước. Nếu mômen uốn là dương (+) thì đường
cong đàn hồi hướng lên và ngược lại.

đường cong đàn hồi
hướng lên

đường cong đàn hồi
hướng xuống

VD1 Vẽ đường cong đàn hồi

(biểu đồ mômen uốn)

(điểm uốn)
(đường cong đàn hồi)

3

VD2 Vẽ đường cong đàn hồi

(biểu đồ mômen uốn)

(điểm uốn)

(đường cong đàn hồi)

Liên hệ giữa mômen uốn và độ cong

(trước biến dạng)

(sau biến dạng)

4

Liên hệ giữa mômen uốn và độ cong
Biến dạng dài:
Trong đó:
⇒
Hay

(1)

Định luật Hooke:
(2)

(trước biến dạng) (sau biến dạng)

(1) và (2) ⇒

Liên hệ giữa mômen uốn và độ cong

(vị trí của tâm bán kính cong O’)

• ρ : bán kính cong tại điểm trên đường đàn hồi
(1/ρ : gọi là độ cong)
• M : mônmen uốn tại bán kính cong
• E : môđun đàn hồi
• I : mômen quán tính đối với trục trung tâm
• EI = constant: độ cứng của thanh dầm

5

Tính độ võng và góc xoay
bằng phương pháp tích
phân

Phương trình vi phân đàn hồi
Phương trình vi phân đàn hồi có dạng:

Mà:
⇒
Do độ võng nhỏ, nên (dυ/dx)2 ≈ 0
⇒

6

Dạng khác của phương trình vi phân đàn
hồi
Từ phương trình:
Liên hệ giữa lực cắt và mômen uốn:
⇒
Liên hệ giữa lực cắt và tải trọng phân bố:
⇒

Dạng khác của phương trình vi phân
đàn hồi
Tóm lại, ta có mối liên hệ sau:

7

Quy ước chiều dương của góc xoay và
độ võng

Chiều dương (+)
của nội lực
Chiều dương (+) của
góc xoay và độ võng

Điều kiện biên (boundary conditions)
Độ võng = 0

Độ võng = 0

Độ võng = 0

Góc xoay = 0
Độ võng = 0

Độ võng = 0

Lực cắt = 0
Mômen = 0
Mômen = 0

8

Điều kiện liên tục (continuity conditions)

Quy trình tính góc xoay và độ võng bằng
phương pháp tích phân
• Vẽ đường đàn hồi, thiết lập hệ trục tọa độ
• Thiết lập biểu thức giải tích cho lực cắt hoặc
mômen uốn
• Thiết lập phương trình vi phân đàn hồi
• Tính góc xoay và độ võng từ điều kiện biên
Tích phân 1 lần: góc xoay θ = dυ/dx
Tích phân 2 lần: độ võng υ
Tích phân 3 lần: góc xoay θ = dυ/dx
Tích phân 4 lần: độ võng υ

9

VD3: Tính góc xoay và độ võng

VD3: Tính góc xoay và độ võng
...
1
SC BN VT LIU
Đihc Công nghipTP. HCM.
Đưng Công Truyn
Môn hc:
Chương 7:
CHUYN V CA DM
CHU UN
Bài giảng Sức bền vật liệu - Chuyển vị của dầm chịu uốn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Sức bền vật liệu - Chuyển vị của dầm chịu uốn - Người đăng: Hoàng Hí Hửng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài giảng Sức bền vật liệu - Chuyển vị của dầm chịu uốn 9 10 609