Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng sức bền

Được đăng lên bởi xuanminhnb
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
First Edition

CHAPTER 1

Strength
materials
SỨC
BỀNofVẬT
LIỆU
Based on
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University

CHƯƠNG 1
BÀI MỞ ĐẦU

Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rig

Third
Edition

BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1.1. Nhiệm vụ môn học.
 Sức bền vật liệu đưa ra phương pháp nghiên cứu về độ bền, độ
cứng, độ ổn định của chi tiết máy hoặc công trình dưới tác dụng
của ngoại lực.
 Độ bền là khả năng chịu lực lớn nhất của vật liệu chi tiết máy mà
không bị phá hỏng trong quá trình làm việc bình thường.
 Độ cứng là khả năng chịu lực lớn nhất của chi tiết mà biến dạng
không quá lớn làm ảnh hưởng đến điều kiện làm việc bình
thường của chi tiết máy và công trình.
 Độ ổn định là khả năng chịu lực lớn nhất của chi tiết mà không bị
thay đổi hình dáng hình học trong quá trình làm việc.

1 - rights
2
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All

Third
Edition

BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1.1. Nhiệm vụ môn học.
Sức bền vật liệu sẽ tìm ra các biểu thức toán học thoả mãn độ bền,
độ cứng, độ ổn định cho các chi tiết máy hoặc công trình.
 Ba bài toán cơ bản:
 Bài toán kiểm tra bền, cứng, ổn định.
 Bài toán xác định kích thước cho phép.
 Bài toán xác định tải trọng cho phép.

1 - rights
3
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All

Third
Edition

BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1.2. Đối tượng nghiên cứu
1. 2.1. Đối tượng vật lí, các giả thuyết và nguyên lý cơ bản
 Đối tượng vật lí
 Vật thể rắn thực (vật thể bị biến dạng khi có ngoại lực tác dụng).

P

P

 Vật thể có tính đàn hồi tuyệt đối là khả năng khôi phục lại hoàn toàn kích thước ban đầu sau
P và biến dạng tương ứng vớiPgiai đoạn đàn hồi được gọi là biến dạng đàn
khi thôi lực tác dụng
hồi

1 - rights
4
© 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All

Third
Edition

BÀI GIẢNG SỨC BỀN VẬT LIỆU

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1.2. Đối tượng nghiên cứu
 Các giả thuyết
 Giả thuyết 1: Vật liệu có tính đồng chất, liên tục và đẳng hướng
 Giả thuyết 2: Vật liệu làm việc trong giai đoạn đàn hồi và tính
đàn hồi của vật liệu được xem là đàn hồi tuyệt đối
 Giả thuyết 3: Biến dạng của vật thể do các yếu tố khác nhau gây
nên được coi là vô cùng bé so với kích thước của chúng
Các nguyên lý.
 Nguyên lý độc lập cộng tác dụng
Các nguyên lý khác

1 - rights
5
© 2...
SỨC BỀN VẬT LIỆU
First Edition
Based on
Ferdinand P. Beer
E. Russell Johnston, Jr.
John T. DeWolf
Lecture Notes:
J. Walt Oler
Texas Tech University
CHAPTER 1
Based on the Mechanics of Materials Book, © 2002 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.
Strength of materials
CHƯƠNG 1
BÀI MỞ ĐẦU
Bài giảng sức bền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng sức bền - Người đăng: xuanminhnb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Bài giảng sức bền 9 10 711