Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng TCC

Được đăng lên bởi Tiểu Tử
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 621 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chu ViÕt B×nh Thi c«ng cÇu T2
ch¬ng V- Thi c«ng ®óc liÒn khèi kÕt cÊu nhÞp
dÇm liªn tôc bª t«ng cèt thÐp theo
ph¬ng ph¸p ph©n ®o¹n.
5.1- biÖn ph¸p thi c«ng ®óc hÉng c©n b»ng.
5.1.1-Kh¸i niÖm vÒ biÖn ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng .
Ph¬ng ph¸p hÉng nãi chung vµ ®óc hÉng nãi riªng ®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng lo¹i
nhÞp cã m« men ©m t¹i mÆt c¾t gèi nh khung T, dÇm gi¶n ®¬n mót thõa vµ dÇm liªn tôc.
§óc hÉng thuéc ph¬ng ph¸p thi c«ng ph©n ®o¹n trong ®ã kÕt cÊu nhÞp ®îc chia thµnh
nhiÒu ®èt gåm ®èt ®Ønh trô gäi lµ ®èt K
0
, vµ nh÷ng ®èt cßn l¹i ®èi xøng víi nhau qua mÆt
c¾t ®Ønh trô c¸c ®èt ®îc ®óc lÇn lît nèi tiÕp vµo nhau trªn ®µ gi¸o treo di ®éng kÐo dµi dÇn
vÒ hai phÝa do ®ã biÖn ph¸p nµy gäi lµ ®óc hÉng c©n b»ng. Trong giai ®o¹n thi c«ng, kÕt cÊu
nhÞp lµm viÖc nh khung T sö dông cèt thÐp thí trªn cña dÇm ®Ó chÞu tÜnh t¶i b¶n th©n vµ
c¸c t¶i träng thi c«ng.
5.1.2- §Æc ®iÓm cÊu t¹o cña cÇu dÇm liªn tôc thi c«ng theo biÖn ph¸p ®óc hÉng c©n
b»ng.
CÇu dÇm liªn tôc thi c«ng theo biÖn ph¸p ®óc hÉng ®îc thiÕt kÕ ®Ó cã thÓ ¸p dông
®îc biÖn ph¸p ®óc c©n b»ng, nhÞp biªn cã chiÒu dµi b»ng (0,6÷0,7) chiÒu dµi nhÞp chÝnh,
cÊu t¹o cña nhÞp biªn gåm hai phÇn, phÇn ®Çu nhÞp cã chiÒu cao kh«ng ®æi nèi tiÕp víi phÇn
chiÒu cao thay ®æi. §o¹n cã chiÒu cao kh«ng ®æi b»ng (0,15÷ 0,2) chiÒu dµi nhÞp chÝnh vµ
kh«ng nhá h¬n 9m. §o¹n chiÒu cao thay ®æi cã chiÒu dµi b»ng mét nöa chiÒu dµi nhÞp chÝnh
vµ ®èi xøng víi nöa phÝa bªn kia qua mÆt c¾t ®Ønh trô, ®¸y dÇm cã d¹ng ®êng cong
parabol hoÆc ®êng cong bËc ba. S¬ ®å cÇu cã thÓ liªn tôc nhiÒu nhÞp, khi sè lîng nhÞp lín
h¬n ba ngêi ta bè trÝ mét nhÞp khung cã trô liªn kÕt víi dÇm thay cho gèi cè ®Þnh gäi lµ
cÇu khung-dÇm.
MÆt c¾t ngang cña dÇm cã tiÕt diÖn h×nh hép gåm b¶n n¾p cã hai bªn c«ngxon më vÒ
hai phÝa cho ®ñ chiÒu réng mÆt cÇu, b¶n ®¸y hÑp h¬n cã chiÒu réng t¬ng ®¬ng víi chiÒu
réng cña ®Ønh trô, hai bªn thµnh hép cã d¹ng th¼ng ®øng hoÆc xiªn nghiªng ra phÝa ngoµi,
nÕu mÆt cÇu qu¸ réng cã thÓ cã v¸ch trung gian.
B¶n n¾p hép cã chiÒu dµy thay ®æi theo ph¬ng ngang ®Ó phï hîp víi s¬ ®å chÞu lùc
vµ ®¶m b¶o viÖc bè trÝ c¸c bã cèt thÐp dù øng lùc thí trªn, theo ph¬ng däc cÇu b¶n n¾p cã
cÊu t¹o kh«ng ®æi.
B¶n ®¸y cã chiÒu dµy thay ®æi theo ph¬ng däc cÇu, t¹i mÆt c¾t gèi thêng rÊt dµy do
n»m trong thí chÞu nÐn lín, chiÒu dµy thay ®æi gi¶m dÇn cho ®Õn gi÷a nhÞp do ®ã mÆt trªn
cña b¶n ®¸y còng cã h×nh d¹ng ®êng cong, theo ph¬ng ngang cÇu b¶n ®¸y cã chiÒu dµy
kh«ng ®æi.
Theo yªu cÇu chÞu lùc thµnh hép cã chiÒu dµy thay ®æi nhng do ®iÒu kiÖn thi c«ng
chiÒu dµy nµy kh«ng ®æi trªn mét ®o¹n dµi, t¹i ®o¹n gÇn mÆt c¾t gèi dµy 60÷70 cm, tiÕp
theo lµ 50÷60 cm vµ ë ®o¹n gi÷a nhÞp dµy 35÷40 cm, chuyÓn tiÕp chiÒu dµy gi÷a c¸c ®o¹n
b»ng vót nèi.
VÞ trÝ n¸ch hép lµ n¬i tiÕp gi¸p gi÷a b¶n n¾p vµ thµnh bªn ®îc më réng b»ng vót cã
kÝch thíc lín ®Ó bè trÝ neo cèt thÐp thí trªn. TÊt c¶ c¸c bã cèt thÐp thí trªn ®Òu tËp trung
neo t¹i vÞ trÝ n¸ch hép.
T¹i mÆt c¾t ®Ønh trô vµ hai ®Çu nhÞp cã v¸ch ng¨n dµy c¾t ngang mÆt c¾t dÇm chØ chõa
cöa ®i hÑp phôc vô thi c«ng vµ khai th¸c.
161
Bài Giảng TCC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng TCC - Người đăng: Tiểu Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Bài Giảng TCC 9 10 299