Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thanh quyết toán đầu tư xây dựng

Được đăng lên bởi tringuyen030491-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1423 lần   |   Lượt tải: 5 lần
PGs LÊ KIỀU

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tài liệu dàng tặng các học viên lớp Tư vấn giám sát,
thanh quyết toán của Công ty Giá Xây Dựng
(không dùng để bán, kinh doanh)

Nguồn: 

HÀ NỘI - 7/2012

Nguồn: 

THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Bài soạn của PGS Lê Kiều
I. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ:
Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
thuộc nguồn vốn NSNN (Ngân sách Nhà nước) hiện nay được thực hiện theo quy
định tại:
- Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 Quy định về quản lý, thanh
toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà
nước
- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2009 hướng dẫn
thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
- Nghị định 68/2012/NĐ-CP bổ sung và điều chỉnh Nghị định số
85/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu
thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
Nội dung chính của Thông tư này mà Thanh tra cần nắm để theo dõi, kiểm
tra sự vận dụng, chấp hành của đơn vị thực hiện dự án:
1.1 Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Thông tư áp dụng cho các dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư phát

triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN (sau đây
gọi chung là dự án) do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các
tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề
nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (sau đây gọi chung là Bộ),
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) và các
quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện) quản lý;
bao gồm cả các dự án đầu tư có nhiều nguồn vốn khác nhau trong đó nếu nguồn
vốn đầu tư từ NSNN có tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức vốn đầu tư của dự án
hoặc nguồn vốn đầu tư từ NSNN không chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng mức
vốn đầu tư nếu các bên thoả thuận về phương thức quản lý theo nguồn vốn ngân
sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
2. Thông tư này không áp dụng cho các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ
tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và
bền vững đối với 61 huyện nghèo; và không áp dụng cho các dự án đầu tư thuộc
ngân sách cấp xã (bao gồm cả xã thực hiện ch...
Nguồn: www.giaxaydung.vn
PGs LÊ KIỀU
THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGUỒN VỐN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tài liệu dàng tặng các học viên lớp Tư vấn giám sát,
thanh quyết toán của Công ty Giá Xây Dựng
(không dùng để bán, kinh doanh)
Bài giảng thanh quyết toán đầu tư xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thanh quyết toán đầu tư xây dựng - Người đăng: tringuyen030491-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Bài giảng thanh quyết toán đầu tư xây dựng 9 10 482