Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thi công cầu

Được đăng lên bởi eng.huyson
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 1200 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM CHUNG VỀ THI CÔNG CẦU
1- Đặc điểm chung về thi công cầu
1.1. Về công trình cầu
 Khó khăn
 Phức tạp
 Nguy hiểm
 Chi phí lớn
1.2. Về điều kiện tự nhiên
 Địa hình nhiều sông rạch
 Khí hậu 2 muà, có lũ lớn
 Vật liệu xây dựng tại địa phương





1.3. Về điều kiện kinh tế, xã hội
Nền kinh tế mới phát triển
Khó khăn về nguồn vốn
Xã hội ổn định cần phát triển

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
2- Các phương pháp thi công cầu chủ yếu



2.1. Theo kết cấu
Tại chỗ

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
2- Các phương pháp thi công cầu chủ yếu
2.1. Theo kết cấu
 Lắp ghép

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
2- Các phương pháp thi công cầu chủ yếu



2.1. Theo kết cấu
Bán Lắp ghép : lắp
ghép một phần, phần
còn lại đổ bê tông tại
chỗ

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
2- Các phương pháp thi công cầu chủ yếu
2.2. Theo tổ chức thi công
 Tuần tự
 Song song
 Kết hợp

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
3- Các công tác chủ yếu trong thi công cầu
3-1. Công tác đất
3-2. Công tác nổ mìn
3-3. Công tác bê tông
3-4. Công tác ván khuôn
3-5. Công tác cốt thép
3-6. Công tác đo đạc
3-7. Công trình phụ trợ
3-8. Thi công cọc móng
3-9. Công tác lao lắp kết cấu nhịp
3-10. Cung ứng vật tư thiết bị
3-11. Tổ chức công trường thi công

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
4. Các yêu cầu đối với thi công cầu
4-1. Yêu cầu về chất lượng
- Công trình có giá trị lớn, sử dụng lâu dài
- Công trình liên quan đến nhiều người
4-2. Yêu cầu về tiến độ :
- Nhu cầu sử dụng
- Phụ thuộc thời tiết
4-3. Yêu cầu về an toàn: Công trình phức tạp, nguy hiểm
4-4. Yêu cầu về mỹ quan: Công trình có giá trị lớn, ý nghĩa xã hội lớn
4-5. Yêu cầu đối với người chỉ huy thi công
– Naêng löïc chuyeân moân, kyõ thuaät
 Hieåu roõ coâng trình veà caáu taïo,
o, veà nguyeân lyù chòu löïc
 Bieát roõ phöông phaùp,
p, trình tự coâng ngheä thi coâng
 Bieát döï kieán vaø xöû lyù caùc tình huoáng,
û ra
ng, caùc söï coá kyõ thuaät coù theå xay
– Naêng löïc chæ huy, ñieàu haønh
nh
 Coù kinh nghieäm chuyeân moân
 Hieåu roõ taâm lyù nhaân söï, bieát thu phuïc nhaân taâm
 Göông maãu trong coâng vieäc vaø trong sinh hoaït,
t, coù tính kyû luaät cao
 Coù tính quyeát ñoaùn,
ùch nhieäm
n, daùm chòu trach

TS NGUYỄ
NGUYỄN QUỐ
QUỐC HÙ
HÙNG

BÀI GIẢNG THI CÔNG CẦU
CHƯƠNG 2
CÁC CÔNG TÁC CHỦ YẾU TRONG XÂY DỰNG CẦU
II-1- ...
TS NGUY
TS NGUY
N QU
N QU
C H
C H
Ù
Ù
NG
NG
B
B
À
À
I GI
I GI
NG THI CÔNG C
NG THI CÔNG C
U
U
1
1
-
-
Đ
Đ
c đi
c đi
m chung v
m chung v
thi công c
thi công c
u
u
1.1. V
1.1. V
công tr
công tr
ì
ì
nh c
nh c
u
u
Khó khăn
Phc tp
Nguy him
Chi phí ln
1.2. V
1.2. V
đi
đi
u ki
u ki
n t
n t
nhiên
nhiên
Địa hình nhiu sông rch
Khí hu 2 muà, có lũ ln
Vt liu xây dng tại địa phương
CHƯƠNG
CHƯƠNG
1
1
KH
KH
Á
Á
I NI
I NI
M CHUNG V
M CHUNG V
THI CÔNG C
THI CÔNG C
U
U
1.3. V
1.3. V
đi
đi
u ki
u ki
n kinh t
n kinh t
ế
ế
, xã h
, xã h
i
i
Nn kinh tế mi phát trin
Khó khăn về ngun vn
Xã hi n định cn phát trin
Bài giảng thi công cầu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thi công cầu - Người đăng: eng.huyson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng thi công cầu 9 10 807