Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thi công công trình thủy lợi: Công trình bê tông và bê tông cốt thép

Được đăng lên bởi nguyenthithuhoai
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 6492 lần   |   Lượt tải: 15 lần
www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG THUÍY LÅÜI - THUÍY ÂIÃÛN

GVC. ThS. NGÄ VÀN DUÎNG
GVC. ThS. PHAN HÄÖNG SAÏNG

THI CÄNG
CÄNG TRÇNH THUYÍ LÅÜI

1

www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BÀI GIẢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

PHẦN IV

CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP
--------------------------------------------

MỤC LỤC

n

CHƯƠNG 13: KHÁI NIỆM CHUNG

.v

13.1 Những yêu cầu đối với bê tông thủy lợi
13.2 Những đặc điểm và yêu cầu về thi công bê tông

ol
d

CHƯƠNG 14: CÔNG TÁC CỐT LIỆU, CỐT THÉP VÀ VÁN KHUÔN

w
w

w
.v

nc

14.1 Cốt liệu của bê tông và gia công cốt liệu
14.1.1 Cốt liệu
14.1.2 Gia công cốt liệu
14.2 Công tác cốt thép
14.2.1 Vị trí công tác cốt thép trong thi công công trình
14.2.2 Quá trình gia công cốt thép
14.2.3 Nối và liên kết cốt thép
14.2.4 Gia công nguội cốt thép
14.2.5 Vận chuyển và lắp dựng cốt thép
14.3 Công tác ván khuôn và đà giáo
14.3.1 Những yêu cầu cơ bản đối với ván khuôn
14.3.2 Xác định lực tác dụng lên ván khuôn và các bước thiết kế ván khuôn
14.3.3 Một số loại ván khuôn thường gặp
14.3.4 Dựng lắp và tháo dở ván khuôn
14.3.5 Kết cấu ván khuôn một số bộ phận kết cấu công trình
CHƯƠNG 15: CHẾ TẠO VÀ VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG
15.1 Chế tạo vữa bê tông
15.1.1 Yêu cầu đối với vữa bê tông
15.1.2 Phương pháp trộn và máy trộn bê tông
15.1.3 Thông số công tác của máy trộn tuần hoàn
15.1.4 Nhà máy trộn bê tông và trạm trộn bê tông thủ công
15.1.5 Năng suất của cơ sở trộn bê tông
15.2 Công tác vận chuyển vữa bê tông
15.2.1 Những yêu cầu về vận chuyển vữa bê tông
15.2.2 Vận chuyển vữa bê tông theo phương ngang
15.2.3 Vận chuyển vữa bê tông theo phương đứng
15.2.4 Vận chuyển vữa bê tông liên tục
2

www.vncold.vn
Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 16: ĐỔ , ĐẦM VÀ BẢO DƯỠNG BÊ TÔNG

nc

ol
d

.v

n

16.1 Phân khoảnh đổ bê tông
16.1.1 Khái niệm khe thi công
16.1.2 Các nguyên...
www.vncold.vn
13.2. NHÆÎNG ÂÀÛC ÂIÃØM VAÌ YÃU CÁÖU VÃÖ THI CÄNG BÃTÄNG
Thi cäng mäüt cäng trçnh thuyí cäng bàòng bã täng coï nhiãöu âàûc âiãøm vaì yãu cáöu khaïc
ïi xáy dæûng caïc cäng trçnh dán duûng hay cäng nghiãûp.
1. Âàûc âiãøm
- Diãûn thi cäng thæåìng cháût heûp, nháút laì khi âaî laìm ngáûp häú moïng, täúc âäü thi cäng
laûi nhanh;
- Thåìi gian thi cäng âoìi hoíi gáúp ruït âãø giaím båït nhæîng khoï khàn do thiãn nhiãn gáy
ra, do âoï cæåìng âäü âäø bã täng thæåìng ráút låïn vaì thay âäøi theo thåìi tiãút, theo muìa; âoìi hoíi
phaíi táûp trung thiãút bë - maïy moïc, nhán læûc vaì nguyãn váût liãûu ráút låïn;
- Caïc bäü pháûn cäng trçnh cáön phaíi baío âaím xáy làõp theo mäüt trçnh tæû nháút âënh vaì
phaíi coïû phäúi håüp chàût cheîïi nhau, âoìi hoíi phaíi täø chæïc thi cäng tháût khoa hoüc;
- Quaï trçnh thi cäng phaíi luän âäúi phoï vaì khàõc phuûc nhæîng khoï khàn âäüt xuáút do
mæa, baîo, luûût gáy ra.
2. Yãu cáöu vãö thi cäng bãtäng
ïi nhæîng âàûc âiãøm kãø trãn, âãø âaím baío âæåüc cháút læåüng cäng trçnh, phaíi âaím baío
caïc yãu cáöu chênh vãö thi cäng bã täng sau:
- Váût liãûu baío âaím cháút læåüng, tyíûúp phäúi chênh xaïc, chãú taûo væîa bã täng âaût yãu
öu;
- Váûn chuyãøn vaì âäø täng khäng bë phán cåî. San âáöm âaím baío âäng chàût, khäng
bë räù, khäng coïùùng. Quaï trçnh bã täng âäng kãút phaíi baío vãû vaì nuäi dæåîng täút;
- Vaïn khuän phaíi væîng chàõc, chênh xaïc, baío âaím kêch thæåïc cäng trçnh, dãù thaïo làõp;
- Cäút theïp gia cäng âuïng thiãút kãú, làõp dæûng chênh xaïc, chàõc chàõn vaì phaíi saûch;
- Phaíi phán chia khäúi âäø, chia âåüt, phán âoaûn thi cäng håüp lyï, dãù thi cäng vaì khäng
caín tråíùn nhau. Phaíi xæí lyïút caïc khe thi cäng (maûch ngæìng) âãø âaím baío tênh hoaìn
chènh, liãön khäúi cuía cäng trçnh;
- Phaíi coï biãûn phaïp khäúng chãú nhiãût âãø giæî cho cäng trçnh khäng bë næït neí;
- Phaíi coï biãûn phaïp vaì cæåìng âäü thi cäng thêch æïng âãø loaûi træì nhæîng báút låüi cuía thåìi
tiãút, khê háûu âäúi våïi bã täng.
3. Cæåìng âäü thi cäng bã täng
Do âàûc âiãøm khêûu thuyín trong mäüt nàm luän luän thay âäøi nãn khäúi læåüng thi
cäng bã täng trong mäüt nàm cuîng thay âäøi vç chëu aính hæåíng cuía thåìi tiãút. Màût khaïc, åí
thåìi kyì âáöu khi måïi xáy dæûng diãûn cäng taïc coìn heûp, sau âoï cäng trçnh lãn cao dáön diãûn
7
www.vncold.vn Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bài giảng Thi công công trình thủy lợi: Công trình bê tông và bê tông cốt thép - Trang 8
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thi công công trình thủy lợi: Công trình bê tông và bê tông cốt thép - Người đăng: nguyenthithuhoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Bài giảng Thi công công trình thủy lợi: Công trình bê tông và bê tông cốt thép 9 10 454