Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựng

Được đăng lên bởi Hoàng Minh
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 5698 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Giảng Viên:

NCS. Ngô Tấn Dược
ThS. Lê Đức Hiển
1

I.
II.
III.
IV.

KHỐI LƯỢNG RIÊNG
KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
ĐỘ RỖNG CỦA VẬT LIỆU
ĐỘ ẨM - ĐỘ HÚT NƯỚC CỦA VẬT LIỆU
2

I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG (KLR)
Khối lượng riêng là khối lượng của một đơn vị
thể tích vật liệu ở trạng thái đặc hoàn toàn.
CÔNG THỨC TÍNH:

G
γa=
Va

(1.1)

Trong đó:
G – Khối lượng mẫu vật liệu ở trạng thái khô (g).
Va–Thể tích mẫu V.liệu ở trạng thái hoàn toàn đặc
(cm3)

3

CÁCH XÁC ĐỊNH:

Tùy theo từng loại vật liệu mà có những phương
pháp xác định khác nhau:
ĐẶC ĐIỂM CỦA
VẬT LIỆU
Vật liệu hoàn toàn
đặc (thép, kính…)
Vật liệu rỗng (gạch)

Vật liệu rời
(cát -xi măng)

PHƯƠNG THỨC
THÍ
NGHIỆM
Cân - đo mẫu

DỤNG CỤ THÍ
NGHIỆM
- Cân
- Thước thép, kẹp

Nghiền
(cỡ hạt < 0.2mm).
P.pháp Bình tỷ trọng

- Bình tỷ trọng
- Cân, sàng

Phương pháp Bình tỷ
trọng

- Phương pháp Bình
tỷ trọng
- Cân, sàng
4
-

A. VẬT LIỆU HOÀN TOÀN ĐẶC
a. Mẫu kính phẳng (tùy chọn)
b. Mẫu sắt hình trụ - hình khối (tùy chọn)
c. Mẫu gỗ hình khối.
Cân
Thước thép, thước kẹp.
Cân – Đo

5

B. VẬT LIỆU RỜI
Lấy 30g cát sau khi sàng qua sàng có kích
thước lỗ 5mm.
Sấy ở nhiệt độ 105 -110o đến KL không đổi.

Bình Khối Lượng Riêng (KLR),
Cân kỹ thuật (độ chính xác 0.01g),
Bình hút ẩm, tủ sấy.
6

a. Cân bình KLR sau khi đã sấy khô -m1
b. Đổ mẩu thử vào bình KLR, cân -m2
c. Đổ nước cất vào bình KLR (khoảng 2/3), lắc
đều
d. Hút hết không khí bằng bình chân không
e. Đổ thêm nước vào bình đến vạch cố định -1000.
Cân bình chứa cát +nước, m3
f. Đổ mẫu thử ra, rửa sạch bình -> Đổ nứơc vào
đến vạch -1000, cân bình + nước, m4.
7

(m2

− m1 )× ρ n
ρ=
(m4 − m1 ) −(m3 − m2 )

8

(1.2)

II. KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH (KLTT)
Là khối lượng của một đơn vị thể tích vật liệu
ở trạng thái tự nhiên
CÔNG THỨC TÍNH:

G
γ0=
V0

(1.3)

Trong đó:
G – Khối lượng mẫu vật liệu ở trạng thái khô (g).
Vo–Thể tích mẫu V.liệu ở trạng thái tự nhiên (cm3)
9

A. GẠCH XÂY
Lấy 5 viên gạch - dùng bàn chải quét sạch mẫu
thử và sấy khô đến KL không đổi [1]. Để nguội đến
nhiệt độ phòng.
Cân có độ chính xác 0.1g.
Thước thép có độ chính xác 0.5mm
Đo chiều dài -rộng- dày bằng thước thép, mỗi kích thước đo 03
lần, lấy trung bình - sau đó cân mẫu.
10

Lấy trung bình cộng của 05 mẫu ...
1
Giaûng Vieân
Giaûng Vieân
:
:
NCS. Ngoâ Taán Döôïc
NCS. Ngoâ Taán Döôïc
ThS. Leâ Ñöùc Hieån
ThS. Leâ Ñöùc Hieån
Bài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựng - Người đăng: Hoàng Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
Bài giảng thí nghiệm vật liệu xây dựng 9 10 885