Ktl-icon-tai-lieu

Bai Giảng thí nghiệm VLXD

Được đăng lên bởi xaydung584-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 900 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN
---------------------------------

Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn học : Vật liệu xây dựng + thí nghiệm
1.2 Mã môn học: CENG2501
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4 Ngành / Chuyên ngành : Kỹ thuật xây dựng
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 Số tín chỉ : 04
1.7 Yêu cầu đối với môn học


Điều kiện tiên quyết : học trước môn sức bền vật liệu, cơ kết cấu .

1.8 Yêu cầu đối với sinh viên
2. MÔ TẢ MÔN HỌC VÀ MỤC TIÊU
o Môn học Vật liệu xây dựng là môn cơ sở chuyên ngành nằm ở học kỳ 3 hoặc 4 của chương trình đào
tạo , là nền tảng cho các môn học chuyên ngành như : bê tông cốt thép 1 , 2 , 3 và thi công xây dựng
…
o Môn học nhằm trang bị các kiến thức rộng cho sinh viên về các tính chất cơ – lý hoá chủ yếu của các
Vật liệu xây dựng dạng vô cơ, dạng hữu cơ và dạng vật liệu hỗn hợp. Đồng thời với lý thuyết sẽ làm
cho sinh viên nắm được những thiếu sót, những sai phạm trong thực tế sử dụng vật liệu có ảnh hưởng
trực tiếp đến chất lượng công trình.
Trên cơ sở đó sinh viên biết tính toán các chỉ tiêu cơ bản các tính chất và thành phần nguyên vật liệu;
có phương pháp đánh giá chất lượng nguyên vật liệu; nắm bắt một số quy trình công nghệ chủ yếu để
tạo sản phẩm; biết cách lựa chọn và sử dụng vật liệu trong công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về
tính năng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.
3. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC
STT

Tên chƣơng

Mục tiêu

1

Chƣơng 1 : Các
tính chất cơ lý
chủ yếu của vật
liệu xây dựng

Trang bị cho sinh viên kiến thức về
các yêu cầu tính chất cơ bản của
vật liệu như : nhóm tính chất vật lý,
nhóm tính chất cơ học và một số
tính chất mang ý nghĩa tổng hợp
khác.
Qua chương này bước đầu sinh
viên sẽ có khái niệm về tiêu chuẩn
và yêu cầu kỹ thuật khi sử dụng vật
liệu .
Ngoài ra, nội dung thí nghiệm xác
định khối lượng riêng và khối
lượng thể tích của xi măng, cát ,

Khoa Xây dựng và Điện – Đề cương môn học Khóa 2009

Mục, tiểu mục
1.1 Các tính chất vật lý chủ yếu
1.1.1 Khối lượng riêng
1.1.2 Khối lượng thể tích
1.1.3 Độ đặc và độ rỗng
1.1.4 Độ ẩm
1.1.5 Độ hút nước
1.1.6 Độ bão hoà nước
1.1.7 Tính thấm nước
1.2 Các tính chất nhiệt
1.2.1 Tính dẫn nhiệt
1.2.2 Nhiệt dung và nhiệt dung riêng
1.3 Các tính chất cơ học
1.3.1 Tính biến dạng của vật liệu
1/5

đá, bê tông … giúp cho chúng ta
khả năng tính toán dự trù vật liệu
cho công trình xây dựng, tính toán
kho chứa v...
Khoa Xây dựng và Điện Đề cương môn hc Khóa 2009 1/5
TRƯỜNG ĐH MỞ TP. HCM Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt nam
KHOA XÂY DỰNG VÀ ĐIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------- -----------------------------------
ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1 Tên môn hc : Vt liu xây dng + thí nghim
1.2 Mã môn học: CENG2501
1.3 Trình độ Đại học/Cao đẳng: Đại học
1.4 Ngành / Chuyên ngành : K thut xây dng
1.5 Khoa/ Ban / Trung tâm phụ trách: Khoa Xây dựng và Điện
1.6 S tín ch : 04
1.7 Yêu cầu đối vi môn hc
Điều kin tiên quyết : học trước môn sc bn vt liu, cơ kết cu .
1.8 Yêu cầu đối vi sinh viên
2. MÔ T MÔN HC VÀ MC TIÊU
o Môn hc Vt liu xây dựng môn sở chuyên ngành nm hc k 3 hoc 4 của chương trình đào
to , nn tng cho các môn học chun ngành như : tông cốt thép 1 , 2 , 3 thi công y dng
o Môn học nhằm trang bị các kiến thức rộng cho sinh viên về các tính chất cơ lý hoá chủ yếu của các
Vật liệu y dựng dạng cơ, dạng hữu dạng vật liệu hỗn hợp. Đồng thời với thuyết sẽ làm
cho sinh viên nắm được những thiếu sót, những sai phạm trong thực tế sử dụng vật liệu có ảnh hưởng
trực tiếp đến chất lượng công trình.
Trên cơ sở đó sinh viên biết tính toán các chỉ tiêu cơ bản các tính chất và thành phần nguyên vật liệu;
có phương pháp đánh giá chất lượng nguyên vật liệu; nắm bắt một số quy trình công nghệ chủ yếu để
tạo sản phẩm; biết cách lựa chọn sử dụng vật liệu trong công trình nhằm đảm bảo các yêu cầu về
tính năng kỹ thuật và hiệu quả kinh tế.
3. NI DUNG CHI TIT MÔN HC
STT
Tên chƣơng
Mục tiêu
Mục, tiểu mục
1
Chƣơng 1 : Các
tính chất
ch yếu ca vt
liu xây dng
Trang b cho sinh viên kiến thc v
các u cu tính chất bản ca
vt liệu như : nhóm tính chất vt ,
nhóm tính chất học mt s
tính chất mang ý nghĩa tổng hp
khác.
Qua chương này bước đầu sinh
viên s có khái nim v tiêu chun
yêu cu k thut khi s dng vt
liu .
Ngoài ra, nội dung tnghiệm xác
định khối lượng riêng khối
lượng thể tích của xi măng, cát ,
1.1 Các tính cht vt lý ch yếu
1.1.1 Khối lượng riêng
1.1.2 Khối lượng th tích
1.1.3 Đ đặc và độ rng
1.1.4 Đ m
1.1.5 Đ hút nước
1.1.6 Đ bão hoà nước
1.1.7 Tính thấm nước
1.2 Các tính cht nhit
1.2.1 Tính dn nhit
1.2.2 Nhit dung và nhit dung riêng
1.3 Các tính cht cơ học
1.3.1 Tính biến dng ca vt liu
Bai Giảng thí nghiệm VLXD - Trang 2
Bai Giảng thí nghiệm VLXD - Người đăng: xaydung584-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bai Giảng thí nghiệm VLXD 9 10 547