Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thiết bị Siemens S7-300

Được đăng lên bởi Kiến Gỗ
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baøi giaûng S7-300

Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS

Baøi giaûng Thieát bò Siemens
S7-300
Noäi dung baøi giaûng:
Giôùi thieäu sô löôïc veà doøng saûn phaåm cuûa Siemens:
Logo: Doøng saûn phaåm sô caáp ,ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng nhoû,coù taùc duïng thay theá
cho nhöõng öùng duïng söû duïng nhieàu rôle trung gian,timer….,nhaèm giaûm khoâng gian laép ñaët tuû
ñieän.
Do logo chæ laø nhöõng Logic Modul do vaäy chæ ñöôïc söû duïng cho vieäc thay theá nhöõng maïch soá
ñôn giaûn vôùi soá löôïng I/O nhoû 24In,16Out
Öu ñieåm cuûa Logo laø deã daøng söû duïng,deã daøng laäp trình vaø thay ñoåi döõ lieäu .Coù theå laäp trình
tröïc tieáp treân Logo baèng caùch söû duïng Logo coù maøn hình.Giaù thaønh töông ñoái hôïp lí.
ÖÙng duïng : Chuû yeáu trong heä thoáng chieáu saùng coâng coäng,heä thoáng chieáu saùng trong toaø
nhaø,söû duïng trong caùc maùy xaø goà,vaø moät soá maùy ñôn giaûn……
S7_200: Doøng saûn phaåm trung caáp,ñöôïc söû duïng trong nhöõng öùng duïng trung bình vôùi soá
löôïng I/O vöøa phaûi (khoaûng 128 ),ñoái vôùi doøng saûn phaåm S7_200 naøy ñaõ ñöôïc tích hôïp ñaày
ñuû nhöõng haøm toaùn cho taát caû nhöõng öùng duïng caàn thieát cho moïi heä thoáng töï ñoäng,ngoân ngöõ
cuõng nhö giao dieän laäp trình deã hieåu ,thaân thieän,giuùp cho moïi ngöôøi ñeàu coù theå deã daøng tieáp
caän.Tuy nhieân,thoâng thöôøng S7-200 vaãn ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng rieâng leû,coøn
tröôøng hôïp muoán môû roäng maïng thì vaãn neân söû duïng S7_300
ÖÙng duïng : Trong caùc nghaønh ñaù,Beâ toâng ,Goám söù,Ximaêng,saét theùp……..Coù theå söû duïng cho
heä thoáng SCADA nhoû ( keát noái S7_200 vôùi maùy tính thoâng qua PC Access,ñeå coù theå truy caäp
vaø quaûn lí döõ lieäu : Traïm troän Beâ Toâng….)
S7_300,400: Doøng saûn phaåm cao caáp ,ñöôïc duøng cho nhöõng öùng duïng lôùn vôùi nhöõng yeâu caàu
I/O nhieàu vaø thôøi gian ñaùp öùng nhanh,yeâu caàu keát noái maïng,vaø coù khaû naêng môû roäng cho sau
naøy.
Ngoân ngöõ laäp trình ña daïng cho pheùp ngöôøi söû duïng coù quyeàn choïn löïa.Ñaëc ñieåm noåi baät
cuûa S7_300 ñoù laø ngoân ngöõ laäp trình cung caáp nhöõng haøm toaùn ña daïng cho nhöõng yeâu caàu
chuyeân bieät nhö : Haøm SCALE…..
Hoaëc ta coù theå söû duïng ngoân ngöõ chuyeân bieät ñeå xaây döïng haøm rieâng cho öùng duïng maø ta
caàn.
Ngoaøi ra S7-300 coøn xaây döïng phaàn cöùng theo caáu truùc Modul,nghóa laø ñoái vôùi S7-300 seõ coù
nhöõng Modul tích hôïp cho nhöõng öùng duïng ñaëc bieät nhö Modul PID,Modul Ñoïc xung toác ñoä
cao….
Maøn Hình : Siemen...
Baøi giaûng S7-300 Coâng ty TNHH TM&DV Kó thuaät SIS
Ngöôøi soaïn : Haø vaên Trí
1
Baøi giaûng Thieát bò Siemens
S7-300
Noäi dung baøi giaûng:
Giôùi thieäu sô löôïc veà doøng saûn phaåm cuûa Siemens:
Logo:
Doøng saûn phaåm sô caáp ,ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng nhoû,coù taùc duïng thay theá
cho nhöõng öùng duïng söû duïng nhieàu rôle trung gian,timer….,nhaèm giaûm khoâng gian laép ñaët tuû
ñieän.
Do logo chæ laø nhöõng Logic Modul do vaäy chæ ñöôïc söû duïng cho vieäc thay theá nhöõng maïch soá
ñôn giaûn vôùi soá löôïng I/O nhoû 24In,16Out
Öu ñieåm cuûa Logo laø deã daøng söû duïng,deã daøng laäp trình vaø thay ñoåi döõ lieäu .Coù theå laäp trình
tröïc tieáp treân Logo baèng caùch söû duïng Logo coù maøn hình.Giaù thaønh töông ñoái hôïp lí.
ÖÙng duïng : Chuû yeáu trong heä thoáng chieáu saùng coâng coäng,heä thoáng chieáu saùng trong toaø
nhaø,söû duïng trong caùc maùy xaø goà,vaø moät soá maùy ñôn giaûn……
S7_200: Doøng saûn phaåm trung caáp,ñöôïc söû duïng trong nhöõng öùng duïng trung bình vôùi soá
löôïng I/O vöøa phaûi (khoaûng 128 ),ñoái vôùi doøng saûn phaåm S7_200 naøy ñaõ ñöôïc tích hôïp ñaày
ñuû nhöõng haøm toaùn cho taát caû nhöõng öùng duïng caàn thieát cho moïi heä thoáng töï ñoäng,ngoân ngöõ
cuõng nhö giao dieän laäp trình deã hieåu ,thaân thieän,giuùp cho moïi ngöôøi ñeàu coù theå deã daøng tieáp
caän.Tuy nhieân,thoâng thöôøng S7-200 vaãn ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng rieâng leû,coøn
tröôøng hôïp muoán môû roäng maïng thì vaãn neân söû duïng S7_300
ÖÙng duïng : Trong caùc nghaønh ñaù,Beâ toâng ,Goám söù,Ximaêng,saét theùp……..Coù theå söû duïng cho
heä thoáng SCADA nhoû ( keát noái S7_200 vôùi maùy tính thoâng qua PC Access,ñeå coù theå truy caäp
vaø quaûn lí döõ lieäu : Traïm troän Beâ Toâng….)
S7_300,400: Doøng saûn phaåm cao caáp ,ñöôïc duøng cho nhöõng öùng duïng lôùn vôùi nhöõng yeâu caàu
I/O nhieàu vaø thôøi gian ñaùp öùng nhanh,yeâu caàu keát noái maïng,vaø coù khaû naêng môû roäng cho sau
naøy.
Ngoân ngöõ laäp trình ña daïng cho pheùp ngöôøi söû duïng coù quyeàn choïn löïa.Ñaëc ñieåm noåi baät
cuûa S7_300 ñoù laø ngoân ngöõ laäp trình cung caáp nhöõng haøm toaùn ña daïng cho nhöõng yeâu caàu
chuyeân bieät nhö : Haøm SCALE…..
Hoaëc ta coù theå söû duïng ngoân ngöõ chuyeân bieät ñeå xaây döïng haøm rieâng cho öùng duïng maø ta
caàn.
Ngoaøi ra S7-300 coøn xaây döïng phaàn cöùng theo caáu truùc Modul,nghóa laø ñoái vôùi S7-300 seõ coù
nhöõng Modul tích hôïp cho nhöõng öùng duïng ñaëc bieät nhö Modul PID,Modul Ñoïc xung toác ñoä
cao….
Maøn Hình : Siemens coøn cung caáp taát caû caùc loaïi maøn hình öùng duïng trong coâng nghieäp nhö
maøn hình maøu,maøn hình ñen traéng,maøn hình maùy tính coâng nghieäp…..
Caùc maøn hình naøy coù theå keát noái vôùi caùc loaïi PLC ñeå coù theå deã daøng thay ñoåi döõ lieäu ,hoaëc
coù theå keát noái thaønh maïng ProfiBus.
Doøng C7: Doøng C7 veà nguyeân taéc noù ñöôïc xem nhö laø söï keát hôïp giöõa PLC vaø maøn hình,töùc
laø ta coù theå hieåu C7 laø maøn hình coù theå keát hôïp vôùi I/O cho nhöõng öùng duïng trong coâng
nghieäp,ñöôïc keát noái theo maïng Profibus.
I/Ñaïi soá Boolean:
1/ Bieán vaø haøm soá 2 trò:
bài giảng thiết bị Siemens S7-300 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thiết bị Siemens S7-300 - Người đăng: Kiến Gỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
bài giảng thiết bị Siemens S7-300 9 10 458