Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế cầu thép

Được đăng lên bởi Hoàng Minh
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 5636 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Chương 5: Kiểm tốn các bộ phận cầu thép.
5.1 Kiểm tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
Đường hàn
h = 10mm

R20

S.T.C
S2-1

Hình 4.67: Cấu tạo sườn tăng cường trung gian

5.1 Kiểm tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
- Khoảng cách các sườn tăng cường: do = 3000 mm
- Số lượng sườn tăng cường trung gian trong một dầm : 2 x 11 = 22
+ Chiều rộng sườn tăng cường: bt = 170 mm
+ Chiều dày sườn tăng cường: tp = 15 mm
+ Chiều cao sườn tăng cường: D = 1360 mm
+ Khoảng cách giữa đầu của mối hàn gờ tăng cường với bản bụng và
mép gần của đường hàn bản cánh với bản bụng: A = 80 mm

5.1 Kiểm tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
•Kiểm tra độ mảnh:
- Điều kiện kiểm tra:

bt
≤ k.
tp

E
Fys

Trong đĩ:
bt =170 mm: Chiều rộng sườn tăng cường
tp=15 mm: Chiều dày sườn tăng cường
k = 1.49 : Hệ số oằn của bản
Fys = 345 Mpa: Cường độ chảy nhỏ nhất của gờ tăng cường.
170
200000
= 11.3 ≤ 1.49 ×
= 35.875 ⇒ Thoả mãn
15
345

5.1 Kiểm tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
•Kiểm tra chiều rộng phần thị ra (phần chìa) bt :

d
E
≤ b t ≤ 0.48.t p .
 50 +
30
Fys

16 × t ≥ b ≥ 0.25 × b
p
t
f

-Trong đĩ:
+ d: chiều cao mặt cắt dầm thép
+ Fys : cường độ chảy nhỏ nhất của gờ tăng cường (MPa)
+ bf : bề rộng cánh chịu nén. bf = bc = 350 mm
+ tp: chiều dày của phân tố chìa ra

Thay số: + 1500 = 100 ≤ 170 ≤ 0.48 × 15 × 200000 = 173.36
 50

30
345
16 × 15 = 240 ≥ 170 ≥ 0.25 × 350 = 87.5


Bề rộng phần chìa bt thoả mãn.

5.1 Kiểm tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
•Kiểm tra cường độ:
Điều kiện kiểm tra cường độ:
 0.15 × B.D.t .(1 − C). Vu − 18 × t 2  .  Fyw 
As ≥ 
w
w  
Vr

  Fys 

Trong đĩ:
+ Vr : sức kháng cắt tính tốn
+ Vu : lực cắt do các tải trọng tính tốn ở trạng thái giới hạn cường độ
+ As : diện tích sườn tăng cường
A s = 2 × b t .t p = 2 × 170 × 15 = 5100 mm 2
+B=1
+ Fyw : cường độ chảy nhỏ nhất của bản bụng
+ Fys : cường độ chảy nhỏ nhất của sườn tăng cường
+ C : tỷ số ứng suất oằn cắt với cường độ chảy cắt

5.1 Kiểm tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
•Kiểm tra cường độ:
D
Ek
> 1,38 x
tw
Fyw
Với:

k =5+

5
d0
D

( )

1440
⇒
= 96 > 1.38 ×
15
Vậy

2

=5+

(

5
3000
1440

)

2

= 6.125

200000 × 6.125
= 82.41 Thoả mãn
345

1.52
1.52
 Ek 
 200000 × 6.125  = 0.588
C=
×
×
÷
÷=
2
2
345

D   Fyw   1440  

t ÷
 15 ÷
 w 



5.1 Tính tốn sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cườ...
Ñöôøng haøn
h = 10mm
R20
S.T.C
S2-1
Hình 4.67: Cấu tạo sườn tăng cường trung gian
Chương 5: Kiểm toán các bộ phận cầu thép.
5.1 Kiểm toán sườn tăng cường:
5.1.1 Thiết kế sườn tăng cường trung gian:
Bài giảng thiết kế cầu thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế cầu thép - Người đăng: Hoàng Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Bài giảng thiết kế cầu thép 9 10 935