Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế hầm F1

Được đăng lên bởi kerynaiveboy
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1843 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Bài giảng: Thiết kế đường hầm và Metro F1 (bản thảo)

GVHD: Th.S Chu Viết Bình

MỤC LỤC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN ...................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐƯỜNG HẦM (LT=0; BT=0, TL=2; TH=4)........................ 9
1.1.

Mục đích sử dụng và phân loại các công trình ngầm ................................................................ 9

1.1.1.

Hầm giao thông .................................................................................................................. 9

1.1.2.

Hầm thủy lợi ..................................................................................................................... 10

1.1.3.

Hầm ngầm công nghiệp.................................................................................................... 10

1.1.4.

Những công trình ngầm công cộng và dịch vụ đô thị ...................................................... 10

1.1.5.

Đô thị ngầm (Underground City) ..................................................................................... 10

1.1.6.

Công trình quốc phòng ..................................................................................................... 10

1.2.

Đường hầm và cách phân loại đường hầm theo điều kiện vượt qua chướng ngại .................. 10

1.2.1.

Các bộ phận trong đường hầm ......................................................................................... 10

1.2.2.

Một số thuật ngữ thường dùng ......................................................................................... 11

1.2.3.

Cách phân loại đường hầm theo điều kiện vượt chướng ngại .......................................... 12

1.2.4.

Đường hầm xuyên núi ...................................................................................................... 12

1.2.5.

Đường ngầm và hầm vượt ................................................................................................ 13

1.2.6.

Hầm vượt sông ................................................................................................................. 13

1.2.7.

Đường tàu điện ngầm (Metro).......................................................................................... 13

1.3.

Phân loại đường hầm theo điều kiện nền................................................................................. 13

1.4.

Phân loại đường hầm theo công nghệ thi công........................................................................ 13...
Bài ging: Thiết kế đưng hm và Metro F1 (bn tho) GVHD: Th.S Chu Viết Bình
TH: Phm Ngc By Trang 1 of 104
MC LC
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HC PHN ...................................................................................................... 6
CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CHUNG V ĐƯỜNG HM (LT=0; BT=0, TL=2; TH=4) ........................ 9
1.1. Mục đích sử dng và phân loi các công trình ngm ................................................................ 9
1.1.1. Hm giao thông .................................................................................................................. 9
1.1.2. Hm thy li ..................................................................................................................... 10
1.1.3. Hm ngm công nghip .................................................................................................... 10
1.1.4. Nhng công trình ngm công cng và dch v đô thị ...................................................... 10
1.1.5. Đô thị ngm (Underground City) ..................................................................................... 10
1.1.6. Công trình quc phòng ..................................................................................................... 10
1.2. Đường hm và cách phân loại đường hầm theo điều kiện vượt qua chướng ngi .................. 10
1.2.1. Các b phận trong đường hm ......................................................................................... 10
1.2.2. Mt s thut ng thường dùng ......................................................................................... 11
1.2.3. Cách phân loại đường hầm theo điều kiện vượt chướng ngi .......................................... 12
1.2.4. Đường hm xuyên núi ...................................................................................................... 12
1.2.5. Đường ngm và hầm vượt ................................................................................................ 13
1.2.6. Hầm vượt sông ................................................................................................................. 13
1.2.7. Đường tàu điện ngm (Metro) .......................................................................................... 13
1.3. Phân loại đường hầm theo điều kin nn ................................................................................. 13
1.4. Phân loại đường hm theo công ngh thi công ........................................................................ 13
1.4.1-Đường hầm thi công theo phương pháp mỏ truyn thng ................................................... 13
1.4.1.1. Phương pháp mỏ truyn thng .................................................................................. 14
1.4.1.2. Phương pháp đào hầm mi ca Áo- NATM ............................................................. 14
1.4.1.3. Phương pháp đào hầm bằng máy đào Combai ......................................................... 15
1.4.2. Đường hầm thi công theo phương pháp khiên đào- TBM ................................................... 16
1.4.3. Đường hầm thi công theo phương pháp l thiên (Cut and cover method) .......................... 16
1.4.4. Đường hầm thi công theo phương pháp ch ni h chìm ................................................ 17
1.4.5. Đường hầm thi công theo phương pháp vòm thép vùi ........................................................ 18
1.5. Tình hình xây dng hầm ở nước ta .......................................................................................... 18
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT XÂY DNG HM (LT=4; BT=0, TL=2; TH=8) ..................................... 19
2.1. Khảo sát địa hình khu vc hm ................................................................................................... 19
2.1.1. Ni dung công tác khảo sát địa hình .................................................................................... 19
Bài giảng thiết kế hầm F1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế hầm F1 - Người đăng: kerynaiveboy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Bài giảng thiết kế hầm F1 9 10 322