Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 10 Bản Vẽ Lắp

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1384 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Ch¬ng 10
B¶n vÏ L¾p
Trong ch¬ng nµy tr×nh bµy c¸c lÖnh trªn thanh c«ng cô Asembly,
c¸c thao t¸c l¾p r¸p c¸c b¶n vÏ chi tiÕt vµ ®Æt c¸c dµng buéc thµnh mét
côm chi tiÕt hay thµnh mét m¸y cô thÓ ë d¹ng 3D trªn c¬ Solidworksë ®ã
cã thÓ m« pháng c¸c m« h×nh thiÕt kÕ. Chó ý khi lµm viÖc víi b¶n vÏ l¾p ta
lu«n dïng c¸c lÖnh Zoom in\ Out, Zoom to Fit ®Ó Zoom to c¸c mÆt, chi tiÕt
khi cÇn thiÕt vµ c¸c lÖnh Pan, Rotate View ®Ó di chuyÓn còng nh xoay ®èi
tîng khi chän mÆt l¾p ghÐp. Ngoµi ra cßn ®îc hç trî bëi hai lÖnh Move
ComponentRotate Component trong thanh menu Assembly
10.1. lÖnh Mate
LÖnh nµy sÏ cho phÐp ta t¹o c¸c rµng buéc h¹n chÕ mét sè bËc tù do
t¬ng ®èi gi÷a c¸c chi tiÕt víi nhau tøc ghÐp c¸c chi tiÕt theo mét rµng
buéc cô thÓ theo c¬ cÊu vµ m¸y cô thÓ. LÖnh nµy cho phÐp t¹o c¸c mèi
ghÐp sau:
Coincident : Cho phÐp ghÐp hai mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi nhau.
Parallel : Cho phÐp ghÐp hai mÆt ph¼ng song song vµ c¸ch
nhau mét kho¶ng d.
Perpendicular :Cho phÐp ghÐp hai mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi
nhau.
Concentic :Cho phÐp ghÐp hai mÆt trô, cÇu ®ång t©m .
Tangent :Cho phÐp ghÐp hai mÆt cong, mÆt trô víi trô, mÆt
cÇu víi mÆt ph¼ng, mÆt trô vµ mÆt c«n víi mÆt ph¼ng tiÕp xóc víi
nhau.
Thao t¸c:
§Ó thao t¸c víi lÖnh nµy kÝch chuét vµo biÓu tîng lÖnh c¸c vÝ
dô díi ®©y sÏ minh häa cac mèi ghÐp.
Chó ý ®èi víi lÖnh Mate:
- C¸c dµng buéc phøc t¹p vÇn h¹n chÕ nhiÓu bËc tù do b¾t buéc ta ph¶i t¹o
nhiÒu mèi ghÐp ®Ó h¹n chÕ ®ñ c¸c dµng buéc khi ®ã §Ó kh«ng ph¶i më
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 10 Bản Vẽ Lắp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 10 Bản Vẽ Lắp - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 10 Bản Vẽ Lắp 9 10 590