Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 3 Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
30
H×nh 3.1
(a) (b)
H×nh 3.2
Ch¬ng 3
C¸c lÖnh ChØnh söa vÏ nhanh c¸c ®èi tîng 2D
Ch¬ng nµy tr×nh bµy c¸c lÖnh vÏ nhanh, chØnh söa c¸c ®èi tîng 2D.
3.1. LÊy ®èi xøng
LÖnh: Mirror
§Ó vÏ c¸c chi tiÕt cã tÝnh ®èi xøng. §Ó
sö dông lÖnh nµy cã thÓ kÝch vµo biÓu
tîng
trªn thanh c«ng cô Ketch
Tools hoÆc tõ menu Tools\Sketch
Tools\Mirror nh h×nh 3.1
Thao t¸c:
+ Ph¬ng ¸n 1: Tríc hÕt b¹n ph¶i vÏ
®êng t©m sau ®ã vÏ c¸c ®èi tîng cÇn
lÊy ®èi xøng th× Solidwork sÏ tù lÊy ®èi
xøng.
+ Ph¬ng ¸n 2: VÏ c¸c ®èi tîng tríc
sau ®ã vÏ ®êng t©m sau vµ lÊy ®èi
xøng sau. Chó ý ph¶i dïng lÖnh select chän c¶ ®êng
t©m vµ c¸c ®èi tîng ®Þnh lÊy ®èi xøng sau ®ã míi sö dông lÖnh Mirror
Vidô: Muèn vÏ ph¸c th¶o mét biªn
d¹ng nh h×nh 3.2.b tríc hÕt vÏ mét
nöa biªn d¹ng nh h×nh 3.2.a sau ®ã
vÏ ®êng t©m vµ chän tÊt c¶ b»ng lÖnh
select cuèi cïng dïng lÖnh Mirror ta
cã h×nh 3.2.b. HoÆc ta còng cã thÓ sö
dông ph¬ng ¸n 2 vÏ ®êng t©m vµ kÝch
ho¹t lÖnh Mirror tríc sau ®ã vÏ biªn d¹ng nh ë h×nh 3.2a. th× ta còng cã
kÕt qu¶ biªn d¹ng ph¸c th¶o nh ë h×nh 3.2.b
3.2. Vª trßn
lÖnh: Fillet
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 3 Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 3 Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 3 Các lệnh chỉnh sửa vẽ nhanh các đối tượng 2D 9 10 875