Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 4

Được đăng lên bởi ptmanh1994
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 575 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
37
H×nh 4.1
a) Tríc khi Extude b) Sau khi Extude
h×nh 4.2
Ch¬ng 4
T¹o c¸c ®èi tîng 3D tõ ®èi tîng 2D
HÇu hÕt c¸c ®èi tîng 3D ®Òu ®îc vÏ tõ ®èi tîng 2D. §iÒu kiÖn cÇn ®Ó c¸c ®èi tîng
2D cã thÓ ph¸t triÓn thµnh ®èi tîng 3D thêng lµ nh÷ng ®êng cong ®îc vÏ trong 2D
ph¶i kÝn hoÆc lµ ®êng mét nÐt. C¸c ®èi tîng nµy thêng chØ sö dông ®îc ®Ó t¹o c¸c
m« h×nh 3D khi ta ®ãng c«ng cô Sketch l¹i.
4.1.T¹o ®èi tîng 3D b»ng c¸ch kÐo theo ph¬ng vu«ng gãc víi mÆt chøa
biªn d¹ng.
LÖnh: Extruded Boss
Dïng ®Ó vÏ mét khèi 3D tõ biªn d¹ng lµ mét b¶n ph¸c th¶o 2D b»ng c¸nh
kÐo biªn d¹ng 2D theo ph¬ng vu«ng gãc víi biªn d¹ng. §Ó sö dông lÖnh nµy ta
ph¶i cã mét biªn d¹ng 2D khi ®ã trªn thanh c«ng cô Features lªnh nót lÖnh
Extruded Boss/Base sÏ ®îc hiÖn s¸ng khi kÝch ho¹t lÖnh nµy th× menu Base –
Extude hiÖn ra nh h×nh 4.1. T¹i
Direction1 ta cã c¸c lùa chän sau:
+ Mid plane: SÏ cho phÐp ®èi tîng ®îc kÐo sang hai phÝa
®èi xøng qua mÆt ph¶ng chøa biªn d¹ng nh h×nh 4.2
thêng mÆt ph¼ng nµy theo mÆc ®Þnh lµ mÆt Front.
+ Blind: §èi tîng ®îc kÐo vÒ mét phÝa cña mÆt ph¼ng chøa biªn d¹ng. Híng
kÐo ®èi tîng ®îc chän bëi ngêi vÏ.
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 4 - Người đăng: ptmanh1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 4 9 10 947