Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 5 Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 913 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
Ch−¬ng 5
chØnh, söa, t¹o khèi nhanh c¸c ®èi t−îng 3D
5.1. Vª trßn c¹nh
LÖnh: Fillet
LÖnh nµy dïng ®Ó vª trßn c¹nh c¸c khèi 3D.
C¸ch thùc hiÖn:
KÝch chuét vµo lÖnh Fillet trªn menu lÖnh Fillet ®−a b¸n kÝnh cÇn vª trßn nh− h×nh
5.1 a. Sau ®ã kÝch chuét vµo c¸c c¹nh cÇn vª mÐp nh− h×nh 5.1 d−íi ®©y. KÝch Ok
ta ®−îc kÕt qu¶ nh− h×nh 5.1 c.

(a)

(b)

(c)
h×nh 5.1

5.2. V¸t mÐp
LÖnh: Chamfer
LÖnh nµy dïng ®Ó v¸t mÐp c¸c c¹nh cña mét chi tiÕt vµ chóng cã c¸c chÕ ®é v¸t
mÐp sau:
• Angle Distance : Cho phÐp v¸t gãc víi mét kho¶ng c¸ch vµ mét gãc cho tr−íc
theo ph−¬ng cÇn chän, ®Ó ®æi chiÒu v¸t chän Flip Direction.
• Distance distance : Cho phÐp v¸t gãc víi kho¶ng c¸ch lµ kh¸c nhau ®èi víi
tõng c¹nh.
• Vertex : Cho phÐp v¸t gãc c¸c h×nh hép theo 3 c¹nh.
Sau ®©y lµ c¸c vÝ dô vÒ tõng chÕ ®é:
VÝ dô: Angle Distance
NguyÔn Hång Th¸i

47

Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
V¸t c¹nh cña h×nh hép víi khoang c¸ch mét c¹nh lµ 10mm cßn c¹nh kia lµ giao
cña mÆt nghiªng gãc 300 víi mÆt cßn l¹i xem h×nh 5.2 d−íi ®©y.

Chän c¹nh v¸t gãc

KÕt qua sau khi v¸t gãc

§æi h−íng khi chän Flip Direction
KÕt qua sau khi ®æi h−íng
H×nh 5.2
VÝ dô: vÒ Distance distance

NguyÔn Hång Th¸i

48

Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
(a)

(b)

(c)

H×nh 5.3
b) chän c¹nh chamfer.
c) kÕt qu¶ sau khi chamfer.
VÝ dô: Vertex
Chän ®Ønh cÇn v¸t gãc sau ®ã ®−a c¸c sè liÖu v¸t theo c¸c c¹nh vµo h×nh 5.4 a

(a)

(b)
H×nh 5.4

(c)

5.3. Shell
KhoÐt lç t¹o vá máng c¸c khèi ®Æc theo biªn d¹ng cña mÆt khoÐt.
C¸ch thùc hiÖn: KÝch ho¹t lÖnh sau ®ã kÝch chuét vµo bÒ mÆt cÇn khoÐt lç hæng
(khi kÝch ho¹t vµo mÆt cÇn khoÐt th× mÆt ®ã chuyÓn mµu xanh). §−a ®é dÇy cña vá
sau khi khoÐt.
VÝ dô:

Chän mÆt vµ cho th«ng sè ®é dÇy vá
KÕt qu¶ sau khi thùc hiÖn Shell
H×nh 5.5

NguyÔn Hång Th¸i

49

Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt

Tr−íc khi thùc hiÖn Shell

KÕt qu¶ sau khi thùc hiÖn Shell
H×nh 5.6

5.4. LÖnh Dome

LÖnh sö dông t¹o vßm c¸c ®èi t−îng 3D rÊt thuËn tiÖn cho c¸c khèi trô trßn.
C¸ch thùc hiÖn: KÝch ho¹t lÖnh Dome sau ®ã chän mÆt cÇn t¹o vßm, ®−a chiÒu
cao vßm (kÓ tõ mÆt kÝch ho¹t cho ®Õn ®Ønh vßm).
VÝ dô:

Tr−íc khi Dome

Sau khi kÕt thóc lÖnh Dome
H×nh 5.7

Mét sè vÝ dô kh¸c

a)

b)

c)

d)
e)
f)
H×nh 5.8
H×nh 5.8 a, c : c¸c khèi ban ®Çu ch−a Dome h×nh 5.8 a, c.
H×nh 5.8. b, e: Sau khi Dome c¸c khèi ë h×nh 5.8 a, c.
H×nh 5.8. d: Sau khi Dome khèi trô ë h×nh 5.8 c víi kiÓu chän lµ Elliptiacl Dome.
H×nh 5.8. f: Sau khi Dome khèi trô ë h×nh 5.8 c víi kiÓu chän lµ reverse Direction.
5.5. LÖnh t¹o G©n Rib

Ng...
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
47
Ch¬ng 5
chØnh, söa, t¹o khèi nhanh c¸c ®èi tîng 3D
5.1. Vª trßn c¹nh
LÖnh: Fillet
LÖnh nµy dïng ®Ó vª trßn c¹nh c¸c khèi 3D.
C¸ch thùc hiÖn:
KÝch chuét vµo lÖnh Fillet trªn menu lÖnh Fillet ®a b¸n kÝnh cÇn vª trßn nh h×nh
5.1 a. Sau ®ã kÝch chuét vµo c¸c c¹nh cÇn vª mÐp nh h×nh 5.1 díi ®©y. KÝch Ok
ta ®îc kÕt qu¶ nh h×nh 5.1 c.
5.2. V¸t mÐp
LÖnh: Chamfer
LÖnh nµy dïng ®Ó v¸t mÐp c¸c c¹nh cña mét chi tiÕt vµ chóng cã c¸c chÕ ®é v¸t
mÐp sau:
Angle Distance : Cho phÐp v¸t gãc víi mét kho¶ng c¸ch vµ mét gãc cho tríc
theo ph¬ng cÇn chän, ®Ó ®æi chiÒu v¸t chän Flip Direction.
Distance distance : Cho phÐp v¸t gãc víi kho¶ng c¸ch lµ kh¸c nhau ®èi víi
tõng c¹nh.
Vertex : Cho phÐp v¸t gãc c¸c h×nh hép theo 3 c¹nh.
Sau ®©y lµ c¸c vÝ dô vÒ tõng chÕ ®é:
VÝ dô: Angle Distance
(a) (b) (c)
h×nh 5.1
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 5 Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 5 Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 5 Chỉnh, sửa, tạo khối nhanh các đối tượng 3D 9 10 913