Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 6 Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
60
Ch¬ng 6
T¹o c¸c ®êng vµ mÆt phøc t¹p trong
kh«ng gian vµ mÆt
Trong ch¬ng nµy tr×nh bµy c¸c lªnh chñ yÕu t¹o c¸c ®êng cong tõ ®¬n
gi¶n ®Õn phøc t¹p chóng øng dông ®Ó t¹o ®êng dÉn cho lÖnh Sweep t¹o c¸c chi
tiÕt phøc t¹p nh lß so, bÒ mÆt ren cña bu n«ng, c¸c mÆt so¾n vÝt, bÒ mÆt c¸nh tua
bin vµ c¸c bÒ mÆt phøc t¹p kh¸c.
6.1.T¹o ®êng cong xo¾n vÝt
LÖnh : Helix
LÖnh nµy t¹o c¸c ®êng cong d¹ng xo¾n èc.
Cã c¸c kiÓu ®êng sau:
§êng cong xo¾n theo mét mÆt trô.
§êng cong xo¾n theo mét mÆt c«n.
C¸ch thùc hiÖn:
Bíc 1 : t¹o ®êng c¬ së lµ ®êng trßn.
Bíc 2 : KÝch ho¹t lÖnh Helix sau ®ã cã thÓ ®Æt c¸c thuéc tÝnh nh kiÓu ®êng,
chiÒu cña ®êng xo¾n vÝt ngîc chiÒu kim ®ång hå hay cïng chiÒu kim ®ång hå,
híng tõ mÆt tríc so víi mÆt ph¸c th¶o hay ngîc l¹i, gãc xín vÝt, bíc xo¾n vÝt.
Bíc 3 : KÝch Ok ®Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh t¹o ®êng.
VÝ dô: t¹o mét ®êng cong xo¾n vÝt nh h×nh 6.1 díi ®©y.
H×nh 6.1. §êng cong xo¾n vÝt
H×nh 6.2.Trôc vÝt øng dông ®¬ng cong
xo¾n vÝt lµm ®êng dÉn
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 6 Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 6 Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 6 Tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt 9 10 232