Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 7 Sử dụng công cụ Plane

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 803 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
74
Ch¬ng 7
Sö dông c«ng cô Plane
Ch¬ng nµy tr×nh bµy c¸c lÖnh t¹o c¸c mÆt ph¸c th¶o kh¸c nhau nh
mÆt nghiªng, mÆt vu«ng gãc víi mét ®êng cong, mÆt tiÕp xóc víi mÆt c«n
theo mét ®êng sinh.v.v..Nh÷ng mÆt nµy sÏ lµ c¸c mÆt trung gian ®Ó thùc
hiÖn thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt phøc t¹p.
§Ó thùc hiÖn thao t¸c t¹o c¸c mÆt tríc hÕt ph¶i KÝch ho¹t lÖnh
Plane khi ®ã giao diÖn Specity Construction Plane hiÖn lªn nh h×nh
7.1 díi ®©y trªn menu ®· cã c¸c biÓu tîng t¹o mÆt ph¸c th¶o kh¸c nhau.
7.1.T¹o c¸c mÆt ph¸c th¶o song song
LÖnh nµy cho phÐp t¹o c¸c mÆt ph¸c th¶o song song víi nhau vµ c¸ch nhau
mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh.
C¸ch thùc hiÖn trªn giao diÖn cña lÖnh ë h×nh 7.1 kÝch ho¹t lÖnh offset khi
®ã menu lÖnh hiÖn lªn nh h×nh 7.2. vµ ®Æt c¸c thuéc tÝnh sau:
Distance: ®Æt kh¶ng c¸ch cña gi÷a hai mÆt song song.
Entity: KÝch chuét vµ chän mÆt ®Þch ®Ó mÆt t¹o ra song song víi nã.
H×nh 7.3 lµ vÝ dô chän mÆt Font
Finish : §Ó kÕt thóc qu¸ tr×nh offset mÆt.
Sau ®©y lµ vÝ dô t¹o 5 mÆt ph¸c th¶o song song, trªn mçi mÆt cã mét biªn
d¹ng ®Ó t¹o khèi 3D h×nh 7.4 b»ng lÖnh Loft.
H×nh 1.7
H×nh 7.3
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 7 Sử dụng công cụ Plane - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 7 Sử dụng công cụ Plane - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 7 Sử dụng công cụ Plane 9 10 371