Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 8 Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
82
Ch¬ng 8
Lµm viÖc víi qu¸ tr×nh thiÕt kÕ
TÊm Kim lo¹i
Ch¬ng nµy tr×nh bµy c¸c lÖnh thiÕt kÕ tÊm kim lo¹i trong Solidword.
8.1.LÖnh Base flange/Tab
LÖnh nµy cho phÐp t¹o khu©n d¹ng c¬ së ®Çu tiªn cña chi tiÕt, trªn c¬ së
®ã ta tiÕn hµnh c¸c thao t¸c kh¸c nh uèn vª mÐp .v.v…ë trªn ®ã ®Ó t¹o c¸c chi
tiÕt d¹ng tÊm.
LÖnh nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c chi tiÕt d¹ng tÊm máng.
VÝ dô: ®Ó t¹o tÊm h×nh 8.1 ta lµm nh sau:
Bíc1: T¹o biªn d¹ng c¬ së tõ b¶n vÏ ph¸c th¶o
Bíc 2: ®Æt ®é dµy lµ 3mm, b¸n kÝnh vª mÐp lµ 1mm, chiÒu dµi lµ tÊm lµ
100mm.
H×nh8.1
H×nh 8.2
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 8 Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 8 Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - Chương 8 Làm việc với quá trình thiết kế tấm kim loại 9 10 100