Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 9 Tạo Khuôn mẫu

Được đăng lên bởi Nguyên Hà Văn
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1644 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bµi gi¶ng thiÕt kÕ kü thuËt
NguyÔn Hång Th¸i
97
Ch¬ng 9
T¹o khu©n MÉu
Ch¬ng nµy sÏ tr×nh bµy c¸ch t¹o khu©n mÉu bao gåm lâi, hßm khu©n.
9.1. T¹o mÉu lâi
c Më mét Sketch t¹o mét b¶n ph¸c th¶o cã kÝch thíc nh ë h×nh 9.1
d Sau ®ã kÝch ho¹t lÖnh Extruded Boss/Base, ®Æt c¸c thuéc tÝnh nh ë h×nh
9.2
e Trªn mÆt bªn më mét Sketch vµ vÏ mét ®êng trßn, sau ®ã Extruded
Boss/Base nh h×nh 9.3 díi ®©y.
H×nh 9.1
H×nh 9.2
H×nh 9.3
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 9 Tạo Khuôn mẫu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 9 Tạo Khuôn mẫu - Người đăng: Nguyên Hà Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài giảng thiết kế kỹ thuật - chương 9 Tạo Khuôn mẫu 9 10 446