Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thương vụ vận tải

Được đăng lên bởi Lương Hồng Huế
Số trang: 237 trang   |   Lượt xem: 1735 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH VẬN TẢI VÀ
CÔNG TÁC THƢƠNG VỤ
1.1. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH VẬN TẢI.
1.1.1. Các khái niệm.
Tất cả của cải vật chất chủ yếu cần thiét cho sự tồn tại và phát triển xã hội loài ngƣời, theo Các
Mác đƣợc tạo ra ở 4 ngành sản xuất vật chất cơ bản: công nghiệp khai khoáng; công nghiệp chế biến;
nông nghiệp và vận tải.
Đối với một ngành sản xuất vật chất nhƣ công nghiệp, nông nghiệp... trong quá trính sản xuất đều
có sự kết hợp của 3 yếu tố, đó là công cụ lao động, đối tƣợng lao động và sức lao động. Vận tải cũng là
một ngành sản xuất vật chất vì trong quá trình sản xuất của ngành vận tải cũng có sự kết hợp của 3 yếu
tố đó.
Ngoài ra, trong quá trình sản xuất của ngành vận tải cũng đã tiêu thụ một lƣợng vật chất nhất định
nhƣ: vật liệu, nhiên liệu, hao mòn phƣơng tiện vận tải ... Hơn nữa, đối tƣợng lao động (hàng hoá, hành
khách vận chuyển) trong quá trình sản xuất vận tải cũng trải qua sự thay đổi nhất định.
Vì vậy, Các Mác đã viết: Ngoài ngành khai khoáng, ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến
ra, còn có một ngành sản xuất vật chất thứ tư nữa, ngành đó cũng trải qua 3 giai đoạn sản xuất khác
nhau là thủ công nghiệp, công trường thủ công và cơ khí; đó là ngành vận tải, không kể vận tải người
hay vận tải hàng hoá.
Vận tải là một quá trình sản xuất, bao gồm nhiều yếu tố (bộ phận) hợp thành, mà mỗi yếu tố là
một mắt xích của quá trình sản xuất vận tải.
Cũng nhƣ bất kỳ một quá trình sản xuất vật chất khác, quá trình sản xuất vận tải đƣợc cấu thành
bởi 3 yếu tố cơ bản, đó là: xếp hàng lên phƣơng tiện (hành khách lên phƣơng tiện); vận chuyển (di
chuyển) hàng hoá, hành khách và dỡ hàng ra khỏi phƣơng tiện (hành khách rời khỏi phƣơng tiện). Mỗi
yếu tố bao gồm tập hợp các công việc (tác nghiệp) khác nhau.
Các tác nghiệp chủ yếu của quá trình sản xuất vận tải hàng hoá gồm:
+ Xếp hàng lên phương tiện: bao gồm các công việc về chuẩn bị hàng để gửi; phân loại, đóng gói
hàng hoá; phân hàng hoá theo luồng tuyến và theo ngƣời nhận hàng; xếp hàng lên phƣơng tiện; cân,
đong, đo, đếm hàng hoá; kiểm hoá; chằng buộc hàng; hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết để giao
nhận hàng hoá trong quá trình vận tải.
+ Vận chuyển hàng hoá: bao gồm các công việc về lựa chọn phƣơng tiện, lập hành trình, tổ chức
thực hiện nhằm đảm bảo theo thời gian biểu và biểu đồ vận hành; đảm bảo chất lƣợng vận tải.
+ Dỡ hàng ra khỏi phương tiện: bao gồm các tác nghiệp tƣơng tự nhƣ khi xếp hàng lên phƣơng
tiện nhƣng trình tự thì ngƣợc lại.
Tất cả các yếu tố của quá trình vận...
1
Chương 1 - TNG QUAN V QUÁ TRÌNH VN TI VÀ
CÔNG TÁC THƢƠNG VỤ
1.1. TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH VẬN TẢI.
1.1.1. Các khái nim.
Tất cả của cải vật chất chủ yếu cần thiét cho sự tồn tại phát triển xã hội loài ngƣời, theo Các
Mác đƣợc tạo ra 4 ngành sản xuất vật chất bản: công nghiệp khai khoáng; công nghiệp chế biến;
nông nghiệp và vận tải.
Đối vi mt ngành sn xut vt chất nhƣ công nghiệp, nông nghip... trong quá trính sn xuất đu
có s kết hp ca 3 yếu tố, đó là công cụ lao động, đối tƣợng lao động và sức lao động. Vn tải cũng là
mt ngành sn xut vt cht trong quá trình sn xut ca ngành vn tải cũng có s kết hp ca 3 yếu
t đó.
Ngoài ra, trong quá trình sn xut ca ngành vn tải cũng đã tiêu thụ một lƣợng vt cht nhất định
nhƣ: vật liu, nhiên liệu, hao mòn phƣơng tiện vn tải ... Hơn nữa, đối tƣợng lao động (hàng hoá, hành
khách vn chuyn) trong quá trình sn xut vn tải cũng trải qua s thay đổi nhất định.
vậy, Các Mác đã viết: Ngoài ngành khai khoáng, ngành nông nghip công nghip chế biến
ra, còn mt ngành sn xut vt cht th nữa, ngành đó cũng trải qua 3 giai đoạn sn xut khác
nhau th công nghiệp, công trường th công cơ khí; đó ngành vn ti, không k vn tải người
hay vn ti hàng hoá.
Vận tải một quá trình sản xuất, bao gồm nhiều yếu tố (bộ phận) hợp thành, mỗi yếu tố
một mắt xích của quá trình sản xuất vận tải.
Cũng nhƣ bất kỳ một quá trình sản xuất vật chất khác, quá trình sản xuất vận tải đƣợc cấu thành
bởi 3 yếu tố bản, đó là: xếp ng lên phƣơng tiện (hành khách lên phƣơng tiện); vận chuyển (di
chuyển) hàng hoá, hành khách và dỡ hàng ra khỏi phƣơng tiện (hành khách rời khỏi phƣơng tiện). Mỗi
yếu tố bao gồm tập hợp các công việc (tác nghiệp) khác nhau.
Các tác nghiệp chủ yếu của quá trình sản xuất vận tải hàng hoá gồm:
+ Xếp hàng lên phương tiện: bao gồm các công việc về chuẩn bị hàng để gửi; phân loại, đóng gói
hàng hoá; phân hàng hoá theo luồng tuyến theo ngƣời nhận hàng; xếp hàng lên phƣơng tiện; cân,
đong, đo, đếm hàng hoá; kiểm hoá; chằng buộc hàng; hoàn thành các thủ tục giấy tờ cần thiết để giao
nhận hàng hoá trong quá trình vận tải.
+ Vận chuyển hàng hoá: bao gồm các công việc về lựa chọn phƣơng tiện, lập hành trình, tổ chức
thực hiện nhằm đảm bảo theo thời gian biểu và biểu đồ vận hành; đảm bảo chất lƣợng vận tải.
+ Dỡ hàng ra khỏi phương tiện: bao gồm các tác nghiệp tƣơng tự nhƣ khi xếp hàng lên phƣơng
tiện nhƣng trình tự thì ngƣợc lại.
Tất cả các yếu tố của quá trình vận tải đều diễn ra trong không gian (vị trí) thời gian khác
nhau.
Do đó, có thể khái niệm vận tải nhƣ sau:
Vận tải quá trình thay đổi (di chuyển) vị trí của hàng hoá, hành khách trong không gian
thời gian cụ thể để nhằm thoả mãn nhu cầu nào đó của con người.
Sự di chuyển vị trí của hành khách và hàng hoá trong không gian rất đa dạng, phong phú nhƣng
không phải tất cả các di chuyển đều đƣợc coi là vận tải.
Vận tải chỉ bao gồm những di chuyển do con ngƣời tạo ra với mục đích nhất định để thoả mãn
nhu cầu về sự di chuyển đó mà thôi.
Bài giảng Thương vụ vận tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thương vụ vận tải - Người đăng: Lương Hồng Huế
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
237 Vietnamese
Bài giảng Thương vụ vận tải 9 10 110