Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng thủy lực 1

Được đăng lên bởi kysib0gd3m
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MÁY THỦY LỰC
VÀ
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC

Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY THỦY LỰC
Chương 2. MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN
Chương 3. HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG
Chương 4. MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH
Chương 5. TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỂ TÍCH

Chương 1.

KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY THỦY LỰC

1.1- CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI MÁY THỦY LỰC

•

Định nghĩa.

Máy thủy lực:các máy làm việc bằng cách trao đổi năng lượng với chất lỏng theo các nguyên lý thủy lực học nói riêng và
cơ học chất lỏng nói chung

•

Phân loại

- Theotính chất trao đổi năng lượngvới chất lỏng:
+ Bơm TL;
+ Động cơ TL.
- Theonguyên lý tác dụngcủa máy thủy lực với dòng chất lỏng:
+ Máy thủy lực cánh dẫn;
+ Máy thủy lực thể tích.

•

Hệ thống truyền động thủy lực:

- Hệ thống truyền động thủy động;
- Hệ thống truyền động thủy tĩnh.

Phân loại

MÁY THỦY LỰC

Máy thủy lực
MTL
MTL

MTL

cánh dẫn

Thể tích

khác

Bơm

Động cơ cánh dẫn

Bơm vàĐ.cơ

Cánh dẫn

(tua bin T,lực)

Thể tích

Bơm li

Bơm

Tua

Tua bin

Bơm và

Bơm và

Bơm và

Bơm

Bơm

tâm

hướn g

bin phản

xung lực

động cơ

động cơ pít

động cơ

xoáy

phun tia

trục

lực

pít tông

tông-

rôto

rôto

Truyềnđộng

Truyền động thủy lực thể

Thủy động

tích(truyền động thủytĩnh)
TĐTLTL
có

Khớp nối

Biến tốc

TĐTLTT

TĐTLTT

thủy lực

thủy lực

có

có

chuyển động

chuyển động

tịnh tiến

quay

chuyển động
tùy động

1.2- CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA MÁY THỦY LỰC
a. Cột áp:

p

2
v

A A
A
e A Z A    2 g

B

B

ZH

A A

p

2
v
B B
B



eB Z B

2g

pB  p A  B vB2   Av A2
eBA  Z B  Z A  


2g
eBA> 0: MTL cung cấp năng lượng.
eBA 0: MTL tiêu thụ năng lượng.

H = eB- eA=eBA

pB  p A  B vB2   Av A2
H  Z BA 


2g

ZB
ZA

pB  p A
H t Z BA 

 B vB2   Av A2
Hd 
2g
Khi đó: H = Ht+ Hđ

b. Lưu lượng:
Định nghĩa?

-Lưu lượng thể tích: Q, m3/h; m3/s;
-Lưu lượng trọng lượng,G, N/s; t/h.

l/s; l/ph.

c. Công suất và hiệu suất:
Côngsuấtthủylực:
Cơnăngmàchấtlỏngtraođổivớimáytrongmộtđơnvịthờigian,Ntl.
Ntl= G.H =.Q.H
Côngsuấtlàmviệc:
Côngsuất(đo)trêntrụccủamáykhilàmviệc, N.

-

Đốivớibơm: N >Ntl:

N

-

*

Đốivớiđộngcơ: N <Ntl:

N t1 .Q.H

B
B

N N tl . D  D ..Q.H

Hiệu suất của máy thủy lực.

N t1
B 
(%)
N

N
D 
 %
N t1

Các dạng tổn thất:

•
•
•

Tổn thất thủy lực_tổn thất cột áp của dòng chảy qua máy,H
Tổn thất cơ khí _tổn thất masát của các bộ phận cơ khí trong máy thủy lực, C
Tổn thất lưu lượng _tổn thất do rò rỉ chất lỏng làm giảm lưu lượng làm việc của máy; Q.

=HQC

1.3.HIỆN TƯỢNG XÂM THỰC TRONG MÁY THỦY LỰ...
MÁY THỦY LỰC
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC
Chương 1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ MÁY THỦY LỰC
Chương 2. MÁY THỦY LỰC CÁNH DẪN
Chương 3. HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG THỦY ĐỘNG
Chương 4. MÁY THỦY LỰC THỂ TÍCH
Chương 5. TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC THỂ TÍCH
Bài giảng thủy lực 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng thủy lực 1 - Người đăng: kysib0gd3m
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng thủy lực 1 9 10 392