Ktl-icon-tai-lieu

Bài Giảng Thủy Lực và Khí Nén

Được đăng lên bởi Đời Phạm Hưng Là
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 1176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRÆÅN
Ì G ÂAIÛ HOC
Ü CÁ N
Ö
THÅ
KHOA CÄNG NGHÃÛ
BÄÜ MÄN KYÎ THUÁÛT CÅ KHÊ

BAØI GIAÛNG

Biãn soaûn:
Tráön Trung Tênh
Ngä Quang Hiãúu
Læu haình näüi bäü

Truyeàn ñoäng Thuûy löïc vaø Khí neùn

MUÛC LUÛC

Muûc luûc ------------------------------------------------------------------------------------------ 1
Taìi liãûu tham khaío --------------------------------------------------------------------------- 3
PHÁÖN A: TRUYÃÖN ÂÄÜNG THUÍY LÆÛC
Chæång 1 : Âaûi Cæång Vãö Truyãön Âäüng Thuíy Læûc ------------------------------- 4
1.1 : Nguyãn lyï truyãön dáùn thuíy læûc ----------------------------------------- 4
1.2 : Vê duû vãö truyãön dáùn thuíy læûc -------------------------------------------- 4
1.3 : Caïc loaûi truyãön âäüng ------------------------------------------------------ 5
1.4 : Caïc âàûc træng cuía hãû thäúng thuíy læûc ---------------------------------- 6
1.5 : Caïc täøn tháút trong hãû thäúng thuíy læûc ---------------------------------- 7
1.6 : Âäü nhåït vaì yãu cáöu âäúi våïi dáöu thuíy læûc --------------------------- 10
1.7 : Caïc âàûc âiãøm cuía truyãön âäüng thuíy læûc ----------------------------- 11
1.8 : Âån vë âo caïc âaûi læåüng cå baín ---------------------------------------- 12
Chæång 2 : Båm Thuíy Læûc -------------------------------------------------------------- 13
2.1 : Cäng duûng ------------------------------------------------------------------ 13
2.2 : Phán loaûi --------------------------------------------------------------------- 13
2.3 : Âàûc tênh ---------------------------------------------------------------------- 13
2.4 : Kyï hiãûu ----------------------------------------------------------------------- 14
2.5 : Cäng thæïc tênh toaïn båm ------------------------------------------------ 14
2.6 : Caïc loaûi båm trong hãû thäúng thuíy læûc -------------------------------- 15
2.7 : Caïc maûch båm cå baín ---------------------------------------------------- 21
Chæång 3 : Cå Cáúu Taïc Âäüng --------------------------------------------------------- 23
3.1 : Phán loaûi xy lanh ---------------------------------------------------------- 23
3.2 : Cáúu taûo xy lanh ------------------------------------------------------------ 24
3.3 : Cäng thæïc tênh toaïn xy lanh -------------------------------------------- 25
3.4 : Âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía xy lanh ---------------------------------------- 27
3.5 : Phæång phaïp cäú âënh xy lanh ------------------------------------------ 27
3.6 : Tênh toaïn vaì kiãøm tra bãön cáön piston --------------...
T
T
R
R
Æ
Æ
Å
Å
Ì
Ì
N
N
G
G
Â
Â
A
A
Û
Û
I
I
H
H
O
O
Ü
Ü
C
C
C
C
Á
Á
Ö
Ö
N
N
T
T
H
H
Å
Å
K
K
H
H
O
O
A
A
C
C
Ä
Ä
N
N
G
G
N
N
G
G
H
H
Ã
Ã
Û
Û
B
B
Ä
Ä
Ü
Ü
M
M
Ä
Ä
N
N
K
K
Y
Y
Î
Î
T
T
H
H
U
U
Á
Á
Û
Û
T
T
C
C
Å
Å
K
K
H
H
Ê
Ê
BAØI GIAÛNG
Biãn soaûn:
Tráön Trung Tênh
Ngä Quang Hiãúu
Læu haình näüi bäü
Bài Giảng Thủy Lực và Khí Nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Giảng Thủy Lực và Khí Nén - Người đăng: Đời Phạm Hưng Là
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Bài Giảng Thủy Lực và Khí Nén 9 10 264