Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tiếp cận pp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi hongnhung12345
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁCH CHUẨN BỊ MỘT BÀI
BÁO CÁO KHOA HỌC

MỤC ĐÍCH
• Trình bày kết quả một công trình nghiên cứu.
• Trình bày một vấn đề trong chuyên môn rộng hoặc hẹp.

TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NCKH
Các phần chính trong bài Báo Cáo Khoa Học:
1. Mở đầu
2. Phương tiện và phương pháp
3. Kết quả và Thảo luận
4. Kết luận và Đề nghị
5. Cảm tạ
6. Tài liệu tham khảo

1. MỞ ĐẦU
 Nhập đề bằng phương pháp quy nạp.
 Nêu lên tầm quan trọng của việc phải nghiên cứu vấn
đề.
 Chỉ lược khảo sơ các vấn đề, tài liệu nghiên cứu (đã
công bố) có liên quan đến đề tài.
 Giới thiệu đề tài và nội dung ngắn gọn của đề tài.

2. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
Chỉ nêu lên những phương tiện quan trọng (các máy
móc thiết bị) chứng minh giá trị của công trình (các
thiết bị đo, phân tích: Tên hảng, model...).
Không nêu những phương tiện linh tinh (cuốc, xuổng,
đủa cấy...).
Nêu lên các nét chính (tiến trình, protocols) của
phương pháp thực hiện đề tài (chứng minh đề tài được
thực hiện nghiêm túc và kết quả có giá trị).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Nên trình bày theo trình tự từ đơn giản đến phức tạp.
Trình bày chi tiết các kết quả đạt được nhằm chứng
minh các giả thuyết công trình đã đề ra.
Mỗi phần của kết quả đều nhằm mục đích chứng
minh cho kết luận sau cùng của công trình.
Sau mỗi đoạn có thể là một kết luận nhỏ, với dẫn
chứng từ các tư liệu để biện luận, củng cố cho kết
quả của mình.
Thảo luận để chứng minh cho kết quả thí nghiệm là
hợp lý có thể tin cậy được.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Trình bày kết quả bằng các bảng hoặc hình

Bảng
 Giúp trình bày ngắn gọn nhứt các số liệu thu thập
được.
 Thấy rõ được các kết quả chi tiết.
 Phải có dữ liệu thống kê để thấy được sự khác biệt
của các sự kiện (nghiệm thức).

Cách trình bày Bảng
Đề tựa bảng ở phía trên của bảng.
Cách trình bày thống nhất hiện nay là không đóng khung
bảng, chỉ gạch ngang.
Không đưa quá nhiều số liệu trong một bảng. Bảng càng
ít số liệu càng dễ theo dõi.
Nên trình bày kết quả thống kê trong bảng, với các phép
thử thống kê ở sau các số liệu.
Có thể tách một bảng với quá nhiều số liệu thành nhiều
bảng nhỏ với ít số liệu hơn.

Cách trình bày bảng (thí dụ)
Bảng 1: Tỷ lệ (%) cây quít con bị bệnh ở 20 - 41 ngày sau khi được cấy
nấm Fusarium solani (quy trình Koch) trên môi trường cát cồn.
(Bộ môn Bảo Vệ Thực Vật, ĐHCT, 2001).

Chủng nấm

20 NSKC
F-BM1
21,1 bc
F-BM2
43,6 ab
F-OM2
54,7 a
F-LV1
12,5 c
F-LV3
33,9 ab
Đối chứng (nước)
0
d
CV (%)
38,4

Tỷ lệ cây bệnh (%)

27 NSKC
39,2 b
58,1 ab
68,0 a
32,8 b
79,8 a
0
c
23,7

34 NSKC
76,4 bc...
CÁCH CHUẨN BỊ MỘT BÀI
BÁO CÁO KHOA HỌC
bài giảng tiếp cận pp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tiếp cận pp nghiên cứu khoa học - Người đăng: hongnhung12345
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bài giảng tiếp cận pp nghiên cứu khoa học 9 10 653