Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tín hiệu và hệ thống

Được đăng lên bởi thaovubienxanh
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 4272 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG I
TÍN HIỆU
Lê Vũ Hà
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
Trường Đại học Công nghệ

2009

Lê Vũ Hà (VNU - ColTech)

Tín hiệu và Hệ thống

2009

1 / 27

Các Loại Tín Hiệu và Tính Chất

Tín hiệu là gì?

Đại lượng vật lý thể hiện một quá trình thông tin
về một hiện tượng.
Có thể biểu diễn dưới dạng hàm theo thời gian
liên tục hay rời rạc.
Biểu diễn toán học: hàm của một hay nhiều biến
độc lập
Âm thanh: hàm của một biến thời gian t.
Hình ảnh động: hàm của ba biến x, y, t.

Lê Vũ Hà (VNU - ColTech)

Tín hiệu và Hệ thống

2009

2 / 27

Các Loại Tín Hiệu và Tính Chất

Tín hiệu liên tục và tín hiệu rời rạc

Tín hiệu liên tục và rời rạc theo thời gian
Tín hiệu theo thời gian liên tục (tín hiệu liên tục):
Có thể thay đổi tại bất cứ thời điểm nào.
Thường có bản chất tự nhiên.

Tín hiệu theo thời gian rời rạc (tín hiệu rời rạc):
Chỉ thay đổi tại những thời điểm nhất định.
Có thể được tạo ra bằng cách lấy mẫu một tín hiệu
liên tục tại những thời điểm nhất định.
Thường liên quan tới các hệ thống nhân tạo.

Lê Vũ Hà (VNU - ColTech)

Tín hiệu và Hệ thống

2009

3 / 27

Các Loại Tín Hiệu và Tính Chất

Tín hiệu liên tục và tín hiệu rời rạc

Tín hiệu liên tục và rời rạc theo giá trị
Tín hiệu có giá trị liên tục: giá trị của tín hiệu
thay đổi một cách liên tục.
Tín hiệu có giá trị rời rạc: giá trị của tín hiệu thay
đổi không liên tục.
Tín hiệu tương tự và tín hiệu số
Tín hiệu tương tự: tín hiệu liên tục theo thời gian
và có giá trị liên tục.
Tín hiệu số: tín hiệu rời rạc theo thời gian và có
giá trị được lượng tử hóa → có giá trị rời rạc.
Lê Vũ Hà (VNU - ColTech)

Tín hiệu và Hệ thống

2009

4 / 27

Các Loại Tín Hiệu và Tính Chất

Tín hiệu tuần hoàn và tín hiệu không tuần hoàn

Tín hiệu tuần hoàn: tín hiệu có giá trị lặp lại theo
chu kỳ, nghĩa là ∃T > 0 : f (t + T ) = f (t).
Chu kỳ cơ bản của một tín hiệu tuần hoàn: giá trị
nhỏ nhất của T thỏa mãn điều kiện nói trên.

Tín hiệu không tuần hoàn: giá trị của tín hiệu
không được lặp lại một cách có chu kỳ.

Lê Vũ Hà (VNU - ColTech)

Tín hiệu và Hệ thống

2009

5 / 27

Các Loại Tín Hiệu và Tính Chất

Nhân quả, phản nhân quả và phi nhân quả

Tín hiệu nhân quả: giá trị của tín hiệu luôn bằng
không trên phần âm của trục thời gian, nghĩa là
∀t < 0 : f (t) = 0.
Tín hiệu phản nhân quả: giá trị của tín hiệu luôn
bằng không trên phần dương của trục thời gian,
nghĩa là ∀t > 0 : f (t) = 0.
Tín hiệu phi nhân quả: tín hiệu có các giá trị
khác không trên cả phần âm và phần dương của
trục thời gian.

Lê Vũ Hà (VNU - ColTech)

Tín hiệu và Hệ thống...
CHƯƠNG I
TÍN HIỆU
Vũ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI
Trường Đại học Công nghệ
2009
(VNU - ColTech) Tín hiệu Hệ thống 2009 1 / 27
bài giảng tín hiệu và hệ thống - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tín hiệu và hệ thống - Người đăng: thaovubienxanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
bài giảng tín hiệu và hệ thống 9 10 142