Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 2

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1263 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 2. Các hệ đếm thường dùng
trong tin học và biểu diễn thông tin
trong máy tính
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo


Giáo trình tin học cơ sở, Hồ Sỹ Đàm, Đào Kiến Quốc, Hồ
Đắc Phương. Đại học Sư phạm, 2004 – Chương 4, 6.

2

Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

NỘI DUNG




Các hệ đếm thường dùng trong tin học


Hệ đếm



Tìm biểu diễn số trong các hệ đếm



Số học nhị phân

Biểu diễn thông tin trong máy tính


Dữ liệu kiểu số



Dữ liệu phi số



Biểu diễn thông tin trong máy tính

3

Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

HỆ ĐẾM


Hệ đếm là một tập các ký hiệu (bảng chữ số) để biểu diễn các số và xác
định giá trị của các biểu diễn số.



Ví dụ: Hệ đếm La mã có bảng chữ là {I,V,X,L,C,D,M} đại diện cho các
giá trị là 1, 5,10, 100, 500 và 1000.


Quy tắc biểu diễn số là viết các chữ số cạnh nhau.



Quy tắc tính giá trị là nếu một chữ số có một chữ số bên trái có giá trị nhỏ hơn thì giá trị
của cặp số bị tính bằng hiệu hai giá trị. Còn nếu số có giá trị nhỏ hơn đứng phía phải thì
giá trị chung bằng tổng hai giá trị

MLVI = 1000 + 50 + 5 +1 =1056
MLIV = 1000 + 50 + 5 -1 = 1054
4

Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

HỆ ĐẾM
VD Hệ đếm thập phân


Bảng chữ số {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}



Quy tắc biểu diễn: ghép các chữ số



Quy tắc tính giá trị: mỗi chữ số x đứng ở hàng thứ i tính từ bên phải
có giá trị là x.10 i-1. Như vậy một đơn vị ở một hàng sẽ có giá trị gấp
10 lần một đơn vị ở hàng kế cận bên phải



Giá trị của số là tổng giá trị của các chữ số có tính tới vị trí của nó.
Giá trị của 3294,5 là
3.103 + 2.102 + 9.101 + 4.100 + 5.10-1

5

Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

HỆ ĐẾM THEO VỊ TRÍ VÀ KHÔNG THEO VỊ TRÍ


Hệ đếm theo vị trí là hệ đếm mà giá trị của mỗi chữ số
không phụ thuộc vào vị trí của nó trong biểu diễn số.



Hệ đếm thập phân là hệ đếm theo vị trí



Hệ đếm La Mã là hệ đếm không theo vị trí

6

Các hệ đếm thường dùng trong tin học và biểu diễn thông tin trong máy tính

HỆ ĐẾM THEO VỊ TRÍ CÓ CƠ SỐ BẤT KỲ


Có thể chọn các hệ đếm với cơ số khác 10.



Với một số tự nhiên b > 1, với mỗi số tự nhiên n luôn tồn tại
một cách phân tích duy nhất n dưới dạng một đa thức của b với
các hệ số nằm từ 0 đến b-1
n = ak.bk + ak-1.bk-1 +…+ a1b1+a0 , 0≤ ai≤b-1
Khi đó biểu diễn của n trong cơ số b là a kak-1 …a1a0
VD 14 = 1.32 +...
Chương 2. Các hệ đếm thường dùng
trong tin học và biểu diễn thông tin
trong máy tính
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bài giảng Tin học đại cương, chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 2 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 2 9 10 751