Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 3

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1619 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 3. Những vấn đề về an toàn thông tin
và tội phạm tin học
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo
An ninh hệ thống mạng máy tính, Chương 1,
Nguyễn Hiếu Minh (Chủ biên), Nhà xuất bản QĐND,
2013.
 Network Security Foundations, Chương 1, 2, 4, 8,
Matthew Schebe, 333p, 2004.
 Network Security Bible, Phần 1, 3, 5, Dr. Eric Cole,
Dr. Ronald Krutz, and James W. Conley, 697p, 2005.
 Maximum Security: A Hacker's Guide to
Protecting Your Internet Site and Network,
Chương 2, 7, 670p.
 Cryptography and Network Security, phần 6
chương 21


2

An toàn thông tin

Mục tiêu của bài học
1. Tổng quan về an toàn thông tin
2. Các nguyên tắc nền tảng
3. Các loại hình tấn công và nguy cơ mất ATTT hiện nay
4. Giải pháp đảm bảo an toàn thông tin.
5. Pháp luật về an toàn thông tin
5.1. Tin tặc, tội phạm kỹ thuật
5.2. Một số tội phạm tin học liên quan đến lạm dụng Internet
5.3. Vấn đề sở hữu trí tuệ và bản quyền
5.4. Luật tội phạm tin học ở Việt Nam
6. Các phần mềm độc hại
3

An toàn thông tin

1. Tổng quan về an toàn thông tin


An toàn thông tin (ATTT) là an toàn kỹ thuật cho các
hoạt động của các cơ sở hạ tầng thông tin (HTTT), trong
đó bao gồm an toàn phần cứng và phần mềm theo các tiêu
chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành; duy trì các tính chất
bí mật, toàn vẹn, sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử
lý và truyền dẫn trên mạng (theo định nghĩa trong Nghị
định 64-2007/NĐ-CP).

4

An toàn thông tin

Tổng quan về an toàn thông tin (tiếp)


Mục tiêu hướng tới của ATTT là bảo vệ các tài sản thông
tin. Tuy nhiên, các sản phẩm và hệ thống thường luôn tồn
tại những điểm yếu dẫn đến những rủi ro có thể xảy ra.



Các đối tượng tấn công (tin tặc) có chủ tâm đánh cắp, lợi
dụng hoặc phá hoại tài sản của các chủ sở hữu, tìm cách
khai thác các điểm yếu để tấn công, tạo ra các nguy cơ và
các rủi ro cho các hệ thống thông tin.

5

An toàn thông tin

Tổng quan về an toàn thông tin (tiếp)


Đảm bảo ATTT là đảm bảo an toàn kỹ thuật cho hoạt
động của các cơ sở HTTT, trong đó bao gồm đảm bảo an
toàn cho cả phần cứng và phần mềm hoạt động theo các
tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành; ngăn ngừa khả
năng lợi dụng mạng và các cơ sở HTTT để thực hiện các
hành vi trái phép; đảm bảo các tính chất bí mật, toàn vẹn,
sẵn sàng của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền dẫn
trên mạng.

6

An toàn thông tin

Tổng quan về an toàn thông tin (tiếp)


Với các biện pháp đảm bảo ATTT người dùng có được
công cụ trong tay để nhận thức được các...
Chương 3. Những vấn đề về an toàn thông tin
và tội phạm tin học
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Tin học đại cương, chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 3 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 3 9 10 148