Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 6

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 6. Các cấu trúc điều khiển
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo


Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, Phạm Văn Ất (thư
viện). Chương 5



The C programming language 2nd Edition, Brian Kernighan
and Dennis Ritchie, Prentice Hall Software Series. Chương 3.

2

Nội dung


Tìm hiểu về cấu trúc lựa chọn
•



3

Lệnh if
•

Lệnh if – else

•

Lệnh nhiều if

•

Lệnh if lồng nhau

Lệnh switch

Các cấu trúc điều khiển

Nội dung


Tìm hiểu về vòng lặp ‘for’ trong C



Làm việc với toán tử dấu phẩy (,)



Tìm hiểu về các vòng lặp lồng nhau



Tìm hiểu về vòng lặp ‘while’ và ‘do-while’



Làm việc với các lệnh break và continue



Tìm hiểu về hàm exit()

4

Các cấu trúc điều khiển

Câu lệnh lựa chọn


Các câu lệnh lựa chọn cho phép chúng ta thay đổi hướng
thực hiện của chương trình



Một câu lệnh lựa chọn trả về giá trị đúng hoặc sai



Ví dụ: Để xác định một số là số chẵn hay số lẻ chúng

ta tiến hành như sau:

5

1)

Nhập vào một số

2)

Chia số đó cho 2 để xác định số dư

3)

Nếu số dư là 0, số đó là “SỐ CHẴN”

4)

Ngược lại số dư không bằng 0, số đó là “SỐ LẺ”
Các cấu trúc điều khiển

Các cấu trúc lựa chọn
C cung cấp hai dạng câu lệnh lựa chọn

6

Các cấu trúc điều khiển

Lệnh if


Cú pháp:

if (expression)
statement;



Nếu biểu thức của lệnh if có giá trị đúng (true), khối
lệnh theo sau lệnh if được thực thi

7

Các cấu trúc điều khiển

Lệnh if (tt.)
Chương trình hiển thị các giá trị dựa vào một điều kiện.
#include <stdio.h>
void main(){
int x, y;
char a = ‘y’;
x = y = 0;
if (a == ‘y’){
x += 5;
printf(“The numbers are %d and \t%d”,x,y);
}
}
8

Các cấu trúc điều khiển

Lệnh if – else

if (expression)
statement1;
else
statement2;

9

Các cấu trúc điều khiển

Lệnh if – else (tt.)






Nếu biểu thức của if trả về giá trị true, khối lệnh theo sau
lệnh if được thực thi
Nếu biểu thức của if không trả về giá trị true thì các lệnh
theo sau else được thực thi
Lệnh else là một tùy chọn. Lệnh else được dùng để thực
thi các lệnh khi biểu thức trong if trả về giá trị false

10

Các cấu trúc điều khiển

Lệnh if – else (tt.)
Chương trình xác định một số là số chẵn hay lẻ
#include <stdio.h>
main(){
int num ,res ;
printf(“Enter a number :”);
scanf(“%d”,&num);
res = num % 2;
if (res == 0)
printf(“Then number is Even”);
else
printf(“The number is Odd”);
}
11

Các cấu trúc điều khiển

Lệnh if–else–if

Cú pháp:
if (expression1)
statement1;
else if (expression2)
statement2;
else if (expression3...
Chương 6. Các cấu trúc điều khiển
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Tin học đại cương, chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 6 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 6 9 10 224