Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 7

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 7. Mảng, con trỏ và xâu ký tự
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo


Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, Phạm
Văn Ất, Nhà xuất bản KHKT – Chương 6



The C programming language 2nd Edition,
Brian Kernighan and Dennis Ritchie, Prentice
Hall Software Series – Chương 4



The C programming language 2nd Edition,
Brian Kernighan and Dennis Ritchie, Prentice
Hall Software Series – Chương 5

2

Chương 7 - Phần 1

Nội dung


Mảng một chiều



Mảng hai chiều



Con trỏ và phép toán trên con trỏ


Khai báo con trỏ



Phép gán con trỏ



Truy xuất giá trị qua con trỏ



Con trỏ và mảng



Cấp phát vùng nhớ cho con trỏ



Xâu ký tự

3



Khái niệm



Khởi tạo



Các thao tác trên xâu ký tự

Chương 7 - Phần 1

PHẦN 1. MẢNG MỘT CHIỀU VÀ NHIỀU CHIỀU

4

Chương 7 - Phần 1

Mảng một chiều


Khái niệm



Khai báo



Truy xuất dữ liệu

5

Chương 7 - Phần 1

Dữ liệu kiểu mảng


Khái niệm


Là một kiểu dữ liệu có cấu trúc do người lập trình
định nghĩa.



Biểu diễn một dãy các biến có cùng kiểu. Ví dụ: dãy
các số nguyên, dãy các ký tự…



Kích thước được xác định ngay khi khai báo và không
bao giờ thay đổi.



NNLT C luôn chỉ định một khối nhớ liên tục cho một
biến kiểu mảng.

6

Chương 7 - Phần 1

Khai báo biến mảng (tường minh)
Tường minh



<kiểu cơ sở> <tên biến mảng>[<số phần tử>];
<kiểu cơ sở> <tên biến mảng>[<N1>][<N2>]…[<Nn>];


<N1>, …, <Nn> : số lượng phần tử của mỗi chiều.

Lưu ý



7



Phải xác định <số phần tử> cụ thể (hằng) khi khai báo.



Mảng nhiều chiều: <tổng số phần tử> = N1*N2*…*Nn



Bộ nhớ sử dụng = <tổng số phần tử>*sizeof(<kiểu cơ sở>)



Một dãy liên tục có chỉ số từ 0 đến <tổng số phần tử>-1
Chương 7 - Phần 1

Khai báo biến mảng (tường minh)


Ví dụ
int Mang1Chieu[10];
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3

4

5

6

7

8

9

Mang1Chieu
int Mang2Chieu[3][4];
0

1

2

Mang2Chieu 0
1
2
8

Chương 7 - Phần 1

10 11

Khai báo biến mảng (không tường minh)


Cú pháp


Không tường minh (thông qua khai báo kiểu)

typedef <kiểu cơ sở> <tên kiểu mảng>[<số phần tử>];
typedef <kiểu cơ sở> <tên kiểu mảng>[<N1>]…[<Nn>];
<tên kiểu mảng> <tên biến mảng>;


Ví dụ

typedef int Mang1Chieu[10];
typedef int Mang2Chieu[3][4];
Mang1Chieu m1, m2, m3;
Mang2Chieu m4, m5;

9

Chương 7 - Phần 1

Số phần tử của mảng


Phải xác định cụ thể số phần tử ngay lúc khai
báo, không được sử dụng biến hoặc hằng
int n1 =
thường

10; int a[n1];
const int n2 = 20; int b[n2];

#define
n1 10 chỉ ...
Chương 7. Mảng, con trỏ và xâu ký tự
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Tin học đại cương, chương 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 7 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 7 9 10 444