Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 8

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 8: Lập trình với hàm
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo


Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, Phạm Văn Ất,
Nhà xuất bản KHKT – Chương 6



The C programming language 2nd Edition, Brian
Kernighan and Dennis Ritchie, Prentice Hall Software
Series – Chương 4

2

Giới thiệu về hàm

Nội dung bài giảng
 Một số khái niệm
 Tìm hiểu cấu trúc của hàm
 Khai báo hàm và các nguyên mẫu hàm
 Sử dụng biến
 Truyền tham số cho hàm
 Một số qui tắc về phạm vi của hàm
 Một số loại hàm khác
3

Giới thiệu về hàm

Khái niệm về hàm - function


Hàm là một đoạn chương trình thực hiện
một tác vụ được định nghĩa cụ thể



Các hàm được sử dụng để rút gọn cho một
chuỗi các chỉ thị được thực hiện nhiều lần
(khả năng sử dụng lại).



Việc phân tách chức năng thành hàm sẽ
giúp chương trình dễ lập trình và dễ hiểu
khi xem xét hoạt động tổng thể
4

Giới thiệu về hàm

Khái niệm về hàm (tiếp)


Việc gỡ lỗi chương trình trở nên dễ dàng hơn khi cấu trúc của
chương trình rõ ràng với hình thức lập trình theo module



Chương trình cấu tạo từ các hàm cũng dễ dàng bảo trì, bởi vì sự
sửa đổi khi có yêu cầu được giới hạn trong từng hàm của
chương trình

5

Giới thiệu về hàm

Cấu trúc hàm
 Cú pháp tổng quát của một hàm trong C như sau:




type_specifier: xác định kiểu dữ liệu của giá trị mà hàm sẽ trả về.



arguments: Các đối số xuất hiện trong cặp dấu ngoặc () được gọi
là các tham số hình thức.



body of the function: Phần thân hàm, chứa các khai báo, câu lệnh
triển khai các chức năng xử lý của hàm.

function_name: Một tên hàm hợp lệ được gán cho định danh của
hàm

6

Giới thiệu về hàm

Các đối số của hàm

Formal Arguments
Actual Arguments

Chương trình tính bình phương của các số từ 1 đến 10
Dữ liệu được truyền từ hàm main() đến hàm squarer()
Hàm thao tác trên dữ liệu sử dụng các tham số do hàm truyền vào
7

Giới thiệu về hàm

Sự trở về từ một hàm

 Lệnh return thực hiện chuyển điều khiển từ hàm trở về
chương trình gọi.

 Kiểu dữ liệu của giá trị do return trả về phải phù hợp
với kiểu dữ liệu đã khai báo của hàm
8

Giới thiệu về hàm

Kiểu dữ liệu của hàm

 type_specifier là không bắt buộc nếu kiểu của giá trị trả về là một
số nguyên hoặc nếu không có giá trị trả về



Tuy nhiên, để tránh sự không nhất quán, một kiểu dữ liệu nên
được xác định khi khai báo hàm.

9

Giới thiệu về hàm

Khai báo hàm
 Việc khai báo hàm là bắt buộc khi hàm được sử dụng trước
khi nó được định nghĩa

 Một số trình biên dịc...
Chương 8: Lập trình với hàm
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Tin học đại cương, chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 8 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 8 9 10 12