Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Tin học đại cương, chương 9

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1322 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chương 9
Kiểu dữ liệu cấu trúc, file
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN

Tài liệu tham khảo


Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, Phạm Văn Ất,
Nhà xuất bản KHKT – Chương 7



Kỹ thuật lập trình C: cơ sở và nâng cao, Phạm Văn Ất,
Nhà xuất bản KHKT – Chương 10.



The C programming language 2nd Edition, Brian
Kernighan and Dennis Ritchie, Prentice Hall Software
Series – Chương 7.

2

Cấu trúc dữ liệu

Nội dung bài
 Khái niệm kiểu dữ liệu có cấu trúc
 Khai báo các biến kiểu cấu trúc
 Khởi tạo biến cấu trúc
 Sử dụng biến cấu trúc
 Sử dụng mảng các cấu trúc
 Khái niệm file
 Các thao tác với file

3

Cấu trúc dữ liệu

Khái niệm cấu trúc
 Một cấu trúc bao gồm các mẫu dữ liệu (không nhất thiết
cùng kiểu) được nhóm lại với nhau.
1
Biến

4

I
I L L U S I O N B A C H
1
L
L
U
Tên sách
Tác giả
Lần
S
xuất bản
I
O
N Mảng
Cấu trúc dữ liệu

Khái niệm cấu trúc (tiếp)
 Việc định nghĩa cấu trúc sẽ tạo ra kiểu dữ liệu mới cho phép người dùng sử
dụng chúng để khai báo các biến kiểu cấu trúc .
 Các biến trong cấu trúc được gọi là các phần tử của cấu trúc hay thành phần
của cấu trúc
 Ví dụ:
struct cat {
char bk_name [25];
char author [20];
int edn;
float price;
};
5

Cấu trúc dữ liệu

Khai báo biến cấu trúc
 Khi một cấu trúc đã được định nghĩa, chúng ta có thể khai báo một hoặc
nhiều biến sử dụng kiểu này.
 Ví dụ: struct cat books1;
 Câu lệnh này sẽ dành đủ vùng nhớ để lưu trữ tất cả các mục trong một
cấu trúc.

struct cat {
char bk_name[25];
char author[20];
int edn;
float price;
} books1, books2;
6

struct cat books1, books2;
hoặc
struct cat books1;
struct cat books2;
Cấu trúc dữ liệu

Khởi tạo cấu trúc


Giống như các biến khác và mảng, các biến kiểu cấu trúc có thể được khởi tạo tại thời
điểm khai báo

struct employee
{ int no;
char name [20];
};


Các biến emp1 và emp2 có kiểu employee có thể được khai báo và khởi tạo như sau:
struct employee emp1 = {346, “Abraham”};
struct employee emp2 = {347, “John”};

7

Cấu trúc dữ liệu

Truy cập phần tử của cấu trúc
 Các phần tử của cấu trúc được truy cập thông qua
việc sử dụng toán tử chấm (.), toán tử này còn được
gọi là toán tử thành viên - membership.
 Cú pháp:
structure_name.element_name
 Ví dụ:
scanf(“%s”, books1.bk_name);
8

Cấu trúc dữ liệu

Gán sử dụng cấu trúc
 Có thể sử dụng câu lệnh gán đơn giản để gán
giá trị của một biến cấu trúc cho một biến khác
có cùng kiểu
 Chẳng hạn, nếu books1 và books2 là các biến
cấu trúc có cùng kiểu, thì câu lệnh sau là hợp lệ
...
Chương 9
Kiểu dữ liệu cấu trúc, file
Học phần: LẬP TRÌNH CƠ BẢN
HỌC VIỆN KTQS
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Bài giảng Tin học đại cương, chương 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Tin học đại cương, chương 9 - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài giảng Tin học đại cương, chương 9 9 10 316