Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tính toán cắp cầu dây văng theo công nghệ căng từng tao.pdf

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2269 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Bài giảng Chuyên đề

TÍNH TOÁN CĂNG CÁP CẦU DÂY VĂNG
THEO CÔNG NGHỆ CĂNG TỪNG TAO

Trình bầy: GS.TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG

HÀ NỘI 2012

MỤC LỤC
Chương 1 Tổng quan về công nghệ căng cáp trong cầu dây văng .......................... 3
1.1 Khái niệm về công tác căng cáp cầu dây văng ............................................... 8
1.2 Một số công nghệ căng cáp trong các cầu dây văng ở Việt Nam .................. 10
1.2.1
Công nghệ căng cáp văng cầu Kiền ..................................................... 10
1.2.2
Công nghệ căng cáp văng cầu Bính ..................................................... 16
1.2.3
Công nghệ căng cáp văng cầu Bãi Cháy .............................................. 18
1.3 Một số nhận xét........................................................................................... 26
Chương 2 Xây dựng thuật toán tính toán căng cáp cầu dây văng ........................ 28
2.1 Giới thiệu bài toán ...................................................................................... 28
2.2 Phân tích ứng xử tổng thể của dây văng ...................................................... 28
2.2.1
Phương trình của 1 cáp đơn ................................................................. 28
2.2.2
Mô hình dạng dầm với cáp đơn sử dụng lò xo tương đương ................. 38
2.2.3
Mô hình dầm với nhiều cáp sử dụng mô hình dầm trên nền đàn hồi ..... 44
2.2.4
Quá trình thiết kế cho các hệ thống cáp/dầm ........................................ 50
2.3 Tính toán căng cáp văng theo công nghệ căng từng tao ............................... 54
2.3.1
Trường hợp 1: Xét bài toán căng bó cáp có 2 tao với diện tích mặt cắt
mỗi tao là bất kỳ .................................................................................................. 54
2.3.2
Trường hợp 2: Tổng quát xét cho n tao cáp .......................................... 56
2.3.3
Thuật toán giải bài toán căng dây ........................................................ 57
2.4 Chương trình tính toán căng cáp văng ......................................................... 58
2.4.1
Mô đun file: ......................................................................................... 59
2.4.2
Mô đun Data: Khai báo các số liệu đầu vào......................................... 59
2.4.3
Mô đun Analysis: Phân tích bài toán tính căng cáp từng tao ................ 61
Chương 3 Ứng dụng thuật toán tính toán căng cáp trong một công trình cầu..... 63
3.1 Giới thiệu...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
Bài giảng Chuyên đề
TÍNH TOÁN CĂNG CÁP CẦU DÂY VĂNG
THEO CÔNG NGHỆ CĂNG TỪNG TAO
Trình bầy: GS.TS. NGUYỄN VIẾT TRUNG
HÀ NỘI 2012
Bài giảng tính toán cắp cầu dây văng theo công nghệ căng từng tao.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tính toán cắp cầu dây văng theo công nghệ căng từng tao.pdf - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
Bài giảng tính toán cắp cầu dây văng theo công nghệ căng từng tao.pdf 9 10 135