Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Bách Khoa
Khoa Xây dựng Cầu Đường
Bộ môn : Đường ô tô & đường thành phố

BÀI GIẢNG

TỔ CHỨC THI CÔNG
ĐƯỜNG Ô TÔ
Biên soạn : Th.S Nguyễn Biên Cương
Tel :0913.401.627
E-mail:biencuongnguyen@walla.com
Đà Nẵng, 06/2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.

NỘI DUNG
Các vấn đề chung
Các phương pháp tổ chức thi công
Các phương pháp thiết kế tổ chức thi công
Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô
Cung cấp vật tư & tổ chức vận chuyển
Quản lý KT thi công - kiểm tra - nghiệm thu

Chương 1
1. Các vấn đề chung
2. Các phương pháp tổ chức thi công
3. Các phương pháp thiết kế tổ chức thi công
4. Thiết kế tổ chức thi công đường ô tô
5. Cung cấp vật tư & tổ chức vận chuyển
6. Quản lý thi công - kiểm tra - nghiệm thu

Tiết 1.1. Khái niệm về môn học
1. Khái niệm :
Tổ chức thi công đường ô tô (TC2) là việc
tiến hành hàng loại các biện pháp tổng
hợp nhằm bố trí các nguồn lực xây
dựng cần thiết để tiến hành xây dựng
các hạng mục của tuyến đường theo
đúng đồ án thiết kế.

Bố trí máy móc thiết bị thi công nền đường

P2TC2S2 - P2TC2T2

T2

T1

Đoạn 1

Đoạn 2

Đoạn 3

Đoạn 4

L(km, m)

Thời gian

P2TC2DC - P2TC2T2 - P2TC2S2

T ≈ T2

T1

Đoạn 1

Đoạn 2

Đoạn 3

Đoạn 4

L(km, m)

...
Đ
Đ
i h
i h
c Đ
c Đ
à
à
N
N
ng
ng
Trư
Trư
ng Đ
ng Đ
i h
i h
c B
c B
á
á
ch Khoa
ch Khoa
Khoa Xây d
Khoa Xây d
ng C
ng C
u Đư
u Đư
ng
ng
B
B
môn
môn
:
:
Đư
Đư
ng ô tô &
ng ô tô &
đư
đư
ng th
ng th
à
à
nh ph
nh ph
T
T
CH
CH
C THI CÔNG
C THI CÔNG
ĐƯ
ĐƯ
NG Ô TÔ
NG Ô TÔ
Biên so
Biên so
n : Th.S Nguy
n : Th.S Nguy
n Biên Cương
n Biên Cương
Tel :0913.401.627
Tel :0913.401.627
E
E
-
-
mail:biencuongnguyen@walla.com
mail:biencuongnguyen@walla.com
Đ
Đ
à
à
N
N
ng, 06/2006
ng, 06/2006
B
B
À
À
I GI
I GI
NG
NG
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI GIẢNG TỔ CHỨC THI CÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ 9 10 71