Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng trang bị điện

Được đăng lên bởi thanhdkc-gmail-com
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2163 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN
BỘ MÔN TỰ ĐỘNG - ĐO LƯỜNG

GV: ThS. Nguyễn Bê
ThS. Khương Công Minh
KS. Lê Tiến Dũng
Bộ môn Tự động - Đo lường
Khoa Điện

9 - 2005

Ch−¬ng 1

Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n
vÒ hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn (2 tiÕt)

1.1 CÊu tróc vµ ph©n lo¹i hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn
1.1.1 CÊu tróc chung cña hÖ truyÒn ®éng ®iÖn
TruyÒn ®éng cho mét m¸y, mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt mµ dïng n¨ng l−îng ®iÖn th× gäi lµ truyÒn
®éng ®iÖn (T§§).
HÖ truyÒn ®éng ®iÖn lµ mét tËp hîp c¸c thiÕt bÞ nh−: thiÕt bÞ ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn tõ, thiÕt bÞ ®iÖn
tö, c¬, thñy lùc phôc vô cho viÖc biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng cung cÊp cho c¬ cÊu chÊp hµnh
trªn c¸c m¸y s¶n xuÊt, ®ång thêi cã thÓ ®iÒu khiÓn dßng n¨ng l−îng ®ã theo yªu cÇu c«ng nghÖ cña
m¸y s¶n xuÊt.
VÒ cÊu tróc, mét hÖ thèng T§§ nãi chung bao gåm c¸c kh©u:
Lø¬i ®iÖn

BB§

§

TL

CCSX

§K
Uph
U®k

H×nh 1.1 -CÊu tróc hÖ thèng truyÒn ®éng ®iÖn.
1. BB§: Bé biÕn ®æi, dïng ®Ó biÕn ®æi lo¹i dßng ®iÖn (xoay chiÒu thµnh mét chiÒu hoÆc ng−îc
l¹i), biÕn ®æi lo¹i nguån (nguån ¸p thµnh nguån dßng hoÆc ng−îc l¹i), biÕn ®æi møc ®iÖn ¸p (hoÆc
dßng ®iÖn), biÕn ®æi sè pha, biÕn ®æi tÇn sè...
C¸c BB§ th−êng dïng lµ m¸y ph¸t ®iÖn, hÖ m¸y ph¸t - ®éng c¬ (hÖ F-§), c¸c chØnh l−u kh«ng
®iÒu khiÓn vµ cã ®iÒu khiÓn, c¸c bé biÕn tÇn...
2. §: §éng c¬ ®iÖn, dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn n¨ng thµnh c¬ n¨ng hay c¬ n¨ng thµnh ®iÖn n¨ng
(khi h·m ®iÖn).
C¸c ®éng c¬ ®iÖn th−êng dïng lµ: ®éng c¬ xoay chiÒu K§B ba pha r«to d©y quÊn hay lång sãc;
®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch tõ song song, nèi tiÕp hay kÝch tõ b»ng nam ch©m vÜnh c÷u; ®éng c¬
xoay chiÒu ®ång bé...
3. TL: Kh©u truyÒn lùc, dïng ®Ó truyÒn lùc tõ ®éng c¬ ®iÖn ®Õn c¬ cÊu s¶n xuÊt hoÆc dïng ®Ó
biÕn ®æi d¹ng chuyÓn ®éng (quay thµnh tÞnh tiÕn hay l¾c) hoÆc lµm phï hîp vÒ tèc ®é, m«men, lùc.
§Ó truyÒn lùc, cã thÓ dïng c¸c b¸nh r¨ng, thanh r¨ng, trôc vÝt, xÝch, ®ai truyÒn, c¸c bé ly hîp c¬
hoÆc ®iÖn tõ...

Bộ môn TĐ - ĐL, Khoa Điện

1

4. CCSX: C¬ cÊu s¶n xuÊt hay c¬ cÊu lµm viÖc, thùc hiÖn c¸c thao t¸c s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ
(gia c«ng chi tiÕt, n©ng - h¹ t¶i träng, dÞch chuyÓn...).
5. §K: Khèi ®iÒu khiÓn, lµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®iÒu khiÓn bé biÕn ®æi BB§, ®éng c¬ ®iÖn §, c¬
cÊu truyÒn lùc.
Khèi ®iÒu khiÓn bao gåm c¸c c¬ cÊu ®o l−êng, c¸c bé ®iÒu chØnh tham sè vµ c«ng nghÖ, c¸c khÝ
cô, thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn ®ãng c¾t cã tiÕp ®iÓm (c¸c r¬le, c«ng t¾c t¬) hay kh«ng cã tiÕp ®iÓm (®iÖn tö,
b¸n dÉn). Mét sè hÖ T§§ T§ kh¸c cã c¶ m¹ch ghÐp nèi víi c¸c thiÕt bÞ tù ®éng kh¸c nh− m¸y tÝnh
®iÒu khiÓn,...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA ĐIN
B MÔN T ĐỘNG - ĐO LƯỜNG
GV: ThS. Nguyn Bê
ThS. Khương Công Minh
KS. Lê Tiến Dũng
B môn T động - Đo lường
Khoa Đin
9 - 2005
Bài giảng trang bị điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng trang bị điện - Người đăng: thanhdkc-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Bài giảng trang bị điện 9 10 776