Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén

Được đăng lên bởi levietthanh0201
Số trang: 122 trang   |   Lượt xem: 482 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG

TRUYỀN ĐỘNG
THỦY LỰC &
KHÍ NÉN

---2008---

Môc lôc
Trang

PhÇn 1 : hÖ thèng thñy lùc ........................................ 6
Ch−¬ng 1 : c¬ së lý thuyÕt...................................................................... 6
1.1. LÞch sö ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng øng dông cña HTT§ thñy lùc................ 6
1.2. Nh÷ng −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm cña hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc . 6
1.1.1. ¦u ®iÓm.................................................................................................... 6
1.1.2. Nh−îc ®iÓm .............................................................................................. 6
1.3. §Þnh luËt cña chÊt láng................................................................................ 6
1.2.1. ¸p suÊt thñy tØnh ...................................................................................... 7
1.2.2. Ph−¬ng tr×nh dßng ch¶y............................................................................ 7
1.2.3. Ph−¬ng tr×nh Bernulli ............................................................................... 7
1.4. §¬n vÞ ®o c¸c ®¹i l−îng c¬ b¶n ................................................................... 8
1.3.1. ¸p suÊt (p)................................................................................................ 8
1.3.2. VËn tèc (v)................................................................................................ 8
1.3.3. ThÓ tÝch vµ l−u l−îng................................................................................ 8
1.3.4. Lùc (F)...................................................................................................... 9
1.3.5. C«ng suÊt (N) ........................................................................................... 9
1.5. C¸c d¹ng n¨ng l−îng ................................................................................... 9
1.5.1. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn ................................................. 9
1.5.2. S¬ ®å thñy lùc t¹o chuyÓn ®éng quay..................................................... 10
1.6. Tæn thÊt trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc .............................. 11
1.7. §é nhít vµ yªu cÇu ®èi víi dÇu thñy lùc .................................................. 15
Ch−¬ng 2 : c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng l−îng vµ hÖ thèng
xö lý dÇu.................................................... 17
2.1. B¬m dÇu vµ ®éng c¬ dÇu ........................................................................... 17
2.1.1. Nguyªn lý chuyÓn...
BÀI GING
TRUYN ĐỘNG
THY LC &
KHÍ NÉN
---2008---
Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén - Người đăng: levietthanh0201
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
122 Vietnamese
Bài giảng truyền động thủy lực và khí nén 9 10 602